بنام خالق عالم هستی

     از پیوندهای وبلاگ رنگین کمان صلح را فراموش نکنید

     نقش عبادت،موسیقی درمانی، رنگها ، سنگ درمانی و مقناطیس درمانی در  زندگی

 عبادت خداوند در ادیان مختلف (در بخش انرژی درمانی توضیح شد: مراکز انرژی یا چاکره ها در بدن با عالم هستی یک کانال انرژی امواج الکترومقناطیس را میسازد) ، شنیدن تلاوت قران شریف،  گوش دادن به اهنگهای مذهبی ارام درادیان مختلف ، موسیقی ارام ( اشعار غمگین کننده و تراژید نداشته باشد) و یا اگربه نواختن  سامان الات موسیقی دست رسی داریم مغز فریکونسهای مانند فریکونسهای امواج صوتی متصاعد این فریکونسها  فریکونسهای همنوع خودرا جذب و مراکز انرژی در بدن با فریکونسهای صوتی به یک کانال انرژی تبدیل میشوند مانند انواع ریلکس تراپی  باعث منظم شدن فریکونسهای صوتی دراورگا نها ی مختلف بدن ، منظم شدن میدان مقناطیسی بدن، ارامش ذهنی و جسمی سلامتی و طول عمر ما را سبب میشود.  اجسام زنده وااجسام غیر زنده از انرژی ساخته شده اند و دارای ارتعاشات یا فریکونسهای صوتی میباشند، تغیر در فریکونسهای صوتی در ماده با عث تغیر شکل در ماده و انرژی از یک شکل به شکل دیگر ان تغیر میکند در زنده جانها حالت مرضی درعضو متضرر رابه وجود میاورد.  تجارب نشان داده که نباتات با موسیقی جاز طروات خود را ازدست میدهند.

رنگها ، سنگها دارای انرژی های نهفته در خود همانا امواج الکترومقناطیس، ارتعاشات یا   فریکونسهای  امواج الکترو مقنا طیس  را از خود متصاعد میکنند، مانند انواع ریلکس تراپی باعث باز شدن منظم شدن و در تعادل  نگهداشتن چاکره ها یا مراکز انرژی در بدن ومنظم شدن میدان مقناطیسی دربدن میگردند و ارتعاشات یا فریکونسهای صوتی را در اورگانها مختلف مرضی یا متضرر ویا غیر مرضی  یا سالم منظم میسازند،رنگها و سنگها نظر به شدت متصاعد ساختن ارتعاشات  یا فریکونسهای امواج الکترومقناطیس  ان استفاده میشوند، ازنظر فیزیکی و روانی ما را کمک ودرتداوای امراض مختلف مورد استعمال دارند. 

 مقناطیس درمانی نیز میدان مقناطیسی بدن را منظم ساخته و مانند فوق عمل کرد دارد.

  استفاده از شیشه به اشکال هندسی مختلف ( مخروطی شکل، استوانه ای، لوزی، منشور، مکعب ، چند ضلعی .... در بازار به فروش میرسند،  با عبور نور در این اشکال هندسی، نور خورشید را به رنگهای مختلف تجزیه  و متصاعد میسازند  (   نور نیز امواج الکترومقناطیس است) ، باعبور شعاعات نور از محیط شفاف رقیق در محیط شفاف غلیظ ، پدیده انکسار نور رخ میدهد ( اگر شعاعات نوری از منشور عبور کند به هفت رنگ یا رنگ رنگین کمان تجزیه میشود، این تجربه را اولین بار نیوتن انجام داد، معلومات در رنگین کمان صلح ۱...)  متوجه باشیم که از بعضی این اشکال هندسی  نورخورشید عبور نموده و اما این شعاعات نوری  بعد از متصاعد شدن  دریک نقطه متمرکز میشوند تمرکز شعا عات نوری در محراق عدسیه  این تجربه را میتوان  با استفاده از یک عدسیه بالای صفحه کاغذ  نیزانجام داد)اگر این نقطه بالای فرش خانه، موبل .... قرار بگیرد باعث اتش سوزی  میشود،  شیشه ها را در مقابل نور خورشید در عقب کلکین(اورسی)در یک نخ  طوری ببندید تا در حرکت باشد، ثابت باقی نماند وسبب حریق نشوند.

 میدان مقناطیسی بدن انسان ها شکل یک بیضه یا تخم Ellips را دارد ما انسانها در میان یک میدان مقناطیسی یا انرژی بیضه وی شکل زندگی میکنیم اگراز این بیضه یک مقطع عمودی گرفته شود این مقطع عمودی شکل عدسیه را داشته به نظر من این میدان مقناطیسی مانند عدسیه عمل کرد داشته باشد افکار ما همه امواج الکترومقناطیس ( انرژی) اند زمانیکه مغز فریکونسهای هم نوع خود را جذب ما به ان شرایط  اوضاع ..... یاد میکنیم  که ما را  برای رسیدن به اهداف ما ارزو های ما کمک میکند و زمانیکه ما به هدف وموفیقیت میرسیم  و ان زمانیست که این فریکونسها تصویر حقیقی میسازد نه مجازی ما به قسم یک سناریو اهداف و ارزوهای خود را به مغز فرمان میدهیم و انرا در دنیایی واقعی خود میبینیم   ذهن ما تصویر این سناریو را میسازد ما را به اهداف و ارزوهای ما میرساند ممکن میدان مقناطیسی بدن مانند یک عدسیه عمل کرد داشته باشد با تمرکز و تجسم ذهنی  و رسیدن به ارامش میدان مقناطیسی بدن  نیز منظم میشود و عمل کرد ان مانند  عبور امواج نور خورشید از عدسیه  و تجموع یا متمرکز شدن این شعاعات نوری در محراق عدسیه.

http://www.youtube.com/watch?v=diNrL_glsEA&NR=1

با تجسم  امواج نور مانند انواع ریلکس تراپی  ( عبور امواج نور در ناحیه شاکی از درد، برای برطرف نمودن درد، قسمیکه شعاعات نوری را با تجسم ذهنی از داخل و خارج عضو شاکی از درد عبور دهیم )  با تمرکز ذهنی  بالای ناحیه درد تمرکز نمایم وباید بخواهیم که درد برطرف شود

 به انچه میخواهیم به ان برسیم و یا داشته باشیم  با تمرکز ذهنی ویا تجسم ذهنی باید بخواهیم تا به ارزوهای خود برسیم  و باور داشته باشیم  نه شک و تردید با این روش ذهن  خود را تحت کنترول  بگیریم تا ذهن باور کند که ما قادر هستیم ما لایق و شایسته ای انچه میخواهیم باشیم و یا داشته باشیم هستیم  تا در دنیا واقعی ما اتفاق بیافتد.

                                                                                                                       14.06.2010

قدرت های نهفته در مغز ما...

اکثراوقات در مورد  قانون جذب و دیگر قوانین ذهنی مطالعه میکنیم و میشنویم درحالیکه این قدرت ذهن ماست، در حقیقت ابتدا این قدرت های نهفته در مغز انسانها کشف گردید و به اثبات رسید و به اساسی عمل کرد فعالیتهای مغزی به ارتباط  امواج الکترومقناطیس مغز با امواج الکترومقناطیس عالم هستی این قوانین نام گذاری شد، ممکن قرنها پیش بشردارای تمدن فوق العاده پیشرفته نسبت به قرنیکه  فعلاً ما در ان زندگی میکنیم بود ودر انوقت انسانها از قدرت ذهن  خود واقف بودند، به نظر من درعوض کلمات قانون جذب یا قوانین ذهنی اگرکلمات استفاده از قدرت ذهن را به کار ببریم بهتر خواهد بود که با تمرینات ذهنی تمرکز ذهنی و تجسم ذهنی امکان پزیر است، پیغمبران دارای قدرت ذهن بارزتر که میتوانستند معجزات انجام دهند، بودند واما در مورد قدرت ذهن وانرژی درمانی اگاهی نداشتند، ازکشورهای ظهور کردند که مردمان ان درفقر زندگی میکردند مردم از سواد و دانش کافی  برخوردارنبودند با استفاده از قدرت ذهن معجزات انجام میدادند، انها را فریب و بنام شان خود را به قدرت رسانیدند، قوانین ادیان را با استفاده از قوانین ذهنی ساختند وبعد ها زیر نام سوسیالیزم و کمونیزم که گویا جامعه بدون طبقات میسازند نیز مردم فریب خوردند،این افراد از قدرت ذهن اگاه، درطول تاریخ  نسلها و اولاده ای شان از ان بهره بردند، درکشورهای ما مردمان ما در طول تاریخ  قصداً بیسواد و دور از دانش و تحصیل درجنگ وفقرنگهداری شدند، مردم جهان به بهانه های مختلف درجنگ وفقر نگهداری میشوند ، میخواهند این راز، این هدیه خداوند  ( قدرت ذهن ) را پنهان نگهدارند و امروز از ان بنام قانون جذب و یا قوانین ذهنی  یاد اوری میشود.                                                                                    07.06.2010                         

          ۱۵ جوزا مصادف به روز جهانی جلوگیری از الوده گی محیط زیست

 الوده گی محیط زیست یا مرگ تدریجی، بعد از جنگ این پدیده شوم  حیات بشری، انچه حیات را تهدید به مرگ میکند، الوده گی محیط زیست است، الوده گی محیط زیست ناشی از باران های سهمی مواد اتومی و نیکیلر که وارد اب رودخانه ها شده و برای میلیونها سال زمین ما، اب و میوه... را الوده و داخل بدن ما میشود، دودیکه از کارخانه ها و وسایل نقلیه متصاعد میگردد در مقابل این همه مواد توکسیک و زهری سلولهای مغزی و عصبی حساس بوده و درایران واقعات Degenerative Nerve Diseases *۱ رو به افزایش است، الوده گی محیط سبب امراض طروق تنفسی و در کشور عزیزما افغانستان از سبب عدم مراعات حفظ الصحه محیطی امراض انتانی، امراض انتانی جلدی و سیستم معایی مانند ملاریا، سالدانه، محرقه، کولرا، انواع اسهالات .....شیوع ان به ثبت رسیده، در صورتیکه دولت و شاروال نتواند به مردم در زمینه کمک کند، اهالی محل در  هرمنطقه و محل ایکه زندگی میکنند ، به صورت دسته جمعی میتوانند در مورد تصمیم بگیرند، شهر ما خانه ای ماست در زیبای شهر خود توجه نماییم، با غرس  نهال های مثمر و غیر مثمر درمحل ایکه زندگی میکنیم با غرس درخت های میوه، پرورش  انواع سبزی ها وگلها، نباتات در اثر عملیه فوتو ستیز یا با استفاده از نور افتاب گاز کاربن دای اکساید را گرفته و اکسیجن تولید میکنند، نسج دماغ در مقابل اکسیجن خیلی حساس بوده، فعالیت نورمل  و حیاتی نسج دماغ و سایر انساج وجوددرعدم موجودیت اکسیجن امکان پزیر نیست، از همین سبب برای ورزش کاران توصیه میشود تا تمرینات ورزشی را از طرف صبح در هوایی ازاد انجام دهند، ورزش باعث سریع  شدن جریان خون دربدن و رسیدن اکسیجن و خون وافر به انساج بدن، بلند رفتن میتابولیزم يا سوخت و ساز در بدن و کاهش وزن میشود، هوایی مملو از اکسیجن از نظر جسمی و روحی ما را سالم نگهمیدارد، به مریضانیکه استرس، اضطراب،دیپر یشن وسایکوز دارند قدم زدن در هوایی ازاد برای بهبود صحت  شان خیلی مفید است، طی سه دهه جنگ اکثریت مردم ما بنابر نارامی محیط  زیست به استرس، اضطراب و دیپریشن مصاب گردیدند، چنین بیماران به پرورش گل و نبات اشتغال ورزند و اما فراموش نکنیم که درعدم موجودیت نور نباتات گاز اکسیجن  را گرفته برخلاف کاربن دای اکساید تولید میکنند،  دراتاق ایکه نباتات و گلها را پرورش میدهیم (گلخانه)، از طرف شب شعاع نوری با استفاده از لمپ یا چراغ موجود و بتابد،  در این مورد از حادثه  واقعی ایکه چند سال قبل در افغانستان اتفاق افتاد  باید یاد اوری کنم:  شخصی شب در باغ خانه ای خود زیر درخت خواب نمود و فراد صبح  وقتی دو ستانش به دیدن او میروند جسد او را زیر درخت  پیدا میکنند، در باغ به تعداد زیاد درختان موجود و از طرف شب چون این درختان گاز کاربن دای اکساید  تولید میکنند،  با تنفس گاز کاربن دای اکساید،  سبب مرگ این شخص گردید، کوشش نماییم خود را به اجرای تمرینات ورزشی یا جسمی و تمرینات ذهنی ( با استفاده از قوانین ذهنی) عادت دهیم،  با پرورش نباتات یا گلها درمحل ایکه زندگی میکنیم، مشاهده رنگ سبز نباتات و رنگین بودن  رنگ گلهای قسما قسم، استشمام عطر گلها به ما ارامش میبخشد، درمورد رنگ تراپی در رنگین صلح ۲، ۳ و ۴ یاد اوری شد، میوه جات و سبزیجات یگانه منبع ویتامینها و منرالها بوده و به صورت قرص های  ویتامین ها ومنرالها تحت نام انتی اکسیدانتها (   جهت جلوگیری از زنگ زدن یا اکسی دی شدن حجرات بدن، سرطان، بلند بردن سیستم دفاعی ) در بازار عرضه میشوند، ما با پرورش میوه ها و سبزی ها به طور طبیعی از این ویتامینها و منرالها استفاده میکنیم ودر مقابل امراض وقایه میشویم، وقایه بهتر از معالجه است،  درنتیجه مریض نمیشویم و میتوانیم به اقتصاد خود و فامیل های خود کمک کنیم.

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/degenerativenervediseases.html *۱

http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=5120&id=46253

     http://mzaher.blogfa.com/8807.aspx

    اخرین تحقیقا ت در مورد انتی اکسیدانت ها ها

مساله انتی اکسیدانت ها در جلوګیری از بسیاری از بیماری ها ما را کمک میکند مخصوصا درپیش ګیری از انواع سرطان سکته های قلبی پاره شدن رګها و لخته شدن خون در رګهای مغزی و سکته های مغزی جلوګیری از کوری چشم در سنین بالا بالا رفتن کولسترول  در خون  امراض نیورو دیجنیرتیف ( خراب شدن سلولهای عصبی )  و در جوانان جهت جلوګیری از بیماری ام اس.

۷۰ در ۱۰۰ سرطان را با تغذیه و  ورزش میتوان از ان جلوګیری نمود مسایل ژنیتیک و محیطی میتواند سرطان زا باشد که با تغذیه درست میتوان ژن های خراب کننده ای  که در بدن بوجود میایند ازنمایش ان جلوګیری کنیم  ژن معیوب که از طریق مادر یا پدر وارد بدن ما میشود نمیتوان از ورود ان جلوګیری کرد.

چرا پیری بوجود میاید و رادیکالهای ازاد چه هستند؟

خیلی ها در ارزوی پیری از این دنیا میروند  پیری یک هدیه است از ۱۹۲۰ میلادی در تاریخ فیزیک شیمی و طبابت انتی اکسیدانت ها مطرح شد در ګذشته از زنګ زدن اهن صحبت میشد و در مورد رادیکالهای ازاد صحبت نمیشد  ازتماس اکسیجن با اهن اهن را زنګ میزند این تعامل کیمیاوی عنصر اکسیجن به دانشمندان یاد داد که اکسیجن عنصر مهم در فعالیتهای سلولی و وقتی در مجاورت میتوکاندریا ( دستګاهی تولید کننده ای انرژی سلول) قرار میګیرد و اکسیجن وارد  میتوکاندریا میشود در بدن هر انسان  بیشتر از صد تریلیون سلول قرار ګرفته و هر سلول دارای  ۱۰۰۰ میتوکاندریا ست ( میتوکاندریا مواد غذایی و اکسیجن را ګرفته و انرژی را به شکل ای تی پی برای سلول فراهم میسازد که حجره  و در نیتجه بدن سالم میماند و زنده بماند در هر لحظه که اکسیجن به مصرف میرسد در بدن مواد خراب کننده یا رادیکال های ازاد به وجود میایند که باعث زنګ زده شدن سلولهای بدن پیر شدن و تخریب  سلولها میشوند مثلا کولسترول اګر بالا رفت ادویه ضد کولسترول استفاده میکنیم فکر میکنیم اګر کولسترول را پاهین بیاوریم به نفع ماست و اما باید در یک حالت تعادل نګهداشته شود

لپید ها  کولسترول  درساختمان غشا یی سلولی و باعث سالم ماندن هسته و سیاتوپلازم میشوند  کولسترول برای سلامتی مغزو سلولهای عصبی لازم است ( غشایی سلولی راسالم نګهمیدارد) ما میزان کافی کولسترول خوب در بدن لازم داریم  (  روغن زیتون فیش اویل و افوکدو منبع مهم انست ) خداوند در خلقت اشتباه نکرده بنابرین کولسترول در بدن ما لازم  است اما انچه مهم است که کولسترول اکسی دی میشود  این اکسی دی شدن کولسترول کولسترول بد است که سبب تصلب شراهین و فشار خون بلند میشود اګر در بدن به مقدار کافی انتی اکسیدانت نداشته باشیم کولسترول خوب به طرف اکسی دی شدن میرود و به ال دی ال یا کولسترول بد تبدیل میشود.

  ادامه این بحث در رنگین کمان صلح 5....   به ادامه رنگین کمان صلح۵ ... مشکل در کلمه عبور رنگین کمان صلح۵ ایجاد شده لطفا نظرات تان را در وبلاگ رنگین کمان صلح ۶... بنویسید. http://ranginkamanesolh-5-5.blogfa.com

      جمع اوری تازه ترین تحقیقات درمورد انتی اکسیدانت ها توسط دوکتور فر شته اکبر پور  

 

                                                                              25.06.2010

 ۱۴ جوزا مصادف به میلاد با سعادت فاطمه زهرا دختر حضرت محمد (ص)

Click to view full size image

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87

 ۱۱  جوزا مصادف به  اول جون ارج گذاری از روز طفل : اطفال ما این اینده سازان کشورما به ارامش ذهنی، جسمی، محبت، صحت، سلامتی، تعلیم و تربیه نیازمند اند، با شعار نوشته ها وگفته ها نه بلکه فامیلها مخصوصاً دولتهای ما اینرا وظیفه خود  بدانند تا نیازهای مبرم انها را که حق هر کودک و هر انسان جامعه ای ماست براورده سازند، اطفال نازنین روز تان مبارک. 

http://www.koodakan.blogsky.com/1386/07/17/post-6/

Click Here Join Now-*IRP-GROUP.CO.CC*-برای 
عضویت کلیک کنید       Click Here Join Now-*IRP-GROUP.CO.CC*-برای 
عضویت کلیک کنید

http://www.youtube.com/watch?v=rAGslUbjysc&feature=related

میگویند:  " اگر یک نقشه یک ساله ای داری یک گیاه غرس کن، اگر نقشه ده ساله داری درخت های غرس کن و اگر نقشه هزار ساله داری  زنان و مردانی غرس کن "  اطفال و جوانان خود را به اموزش تشویق و برای شان بیاموزانیم  تابا اختلافات مذهبی یا باور های مذهبی میان پیروان ادیان مختلف تلقین ذهنی  منفی نشوند، اختلافات  مذهبی، قومی، زبانی، اختلافات میان ملیت ها از قرنها به این طرف باعث جنگ، فقر و عقب مانی در کشور ما گردید، فقط و فقط  را نجات مردمان ما اراسته شدن با زیور علم و دانش است و بس، ارزش وقت را بدانیم و وقت خود را بیهوده صرف مسایل مذهبی، ضد مذهبی  و سیاسی نکنیم.

 http://www.youtube.com/watch?v=adQ11DWSyGo

گرامی داشت از روز معلم این مشعل داران علم و معرفت، رهبران نور برظلمت روز معلم را به استادان ومعلمان عزیز مبارک باد گفته از بارگاه ایزد متعال موفیقیت های مزید شانرا در تربیه  اولاد معارف و نسل های اینده کشور خواهانم.

http://www.youtube.com/watch?v=77TUcO5JwrI&feature=related

 

http://www.youtube.com/watch?v=EwJsP8ESzgk&feature=related

 از روز فرخنده معلم امروز ۳ جوزا مطابق ۲۴ می در سرتاسر کشورما تجلیل به عمل امد.

      http://www.youtube.com/watch?v=mWcyUrqcCjA&feature=related

            استفاده از ذهن نیمه هوشیار در تمرکز بهتر

ضميرنیمه هوشیار همه نوع اطلاعات و پيشنهادات را به منزله واقعيت مي پذيرد و قبول مي‌كند چه مثبت چه منفي، هر كس مي‌تواند اين ضمير را تحت كنترل خود در آورد، اصولا اين ضمير تحت كنترل ما است و ما مي‌توانيم از اين ضمير براي رسيدن به خواسته‌هايمان كمك بگيريم. حسني كه اين ضمير دارد اين است كه نمي‌تواند بين تخيلات و واقعيات فرق بگذارد. مثلا ممكن است ما در واقعيت يك آدم ترسو، بزدل، تنبل و يا كم‌كار باشيم ولي در خيال خودمان دوست داريم كه انسان موفق وشجاع وخوبي باشيم در اينجا مي شود ازاين ضمير استفاده كرد بهتر است ما اين ضمير را از افكار مثبت به جاي افكار منفي پر كنيم.

مثلا خود را در موقعيتي تصور كنيد كه به آنچه دوست داريد رسيده‌ايد چشمان تان راببنديد و براي چند لحظه مكث كنيد؛ در اينجا هدف خيلي مهم است شما به هدف فكر كنيد لازم نيست نگران باشيد كه چگونه به اين هدف برسيم، خود بخود ابزار لازم براي رسيدن به هدف فراهم مي‌شود، همين كه شما هدفتان را انتخاب كنيد ضمير نيمه هوشيار شما احساس نياز مي‌كند و راه حل ارائه مي دهد.
از دو راه مي‌شود ضمير نيمه هوشيار را با افكار سازنده تغذيه كرد:
1- دقيقا خود را همان طور كه مي‌خواهيد باشيد تصوركنيد و ببينيد.(مثلا يك دانش آموز زرنگ و درس خوان و موفق يا يك سخنران قوي در جمع)
2- اين افكار سازنده بايد هر روز تكرار شود يعني مرتب بايد اين مساله را به ضمير نيمه هوشيار بسپاريد.

چگونه وچه زماني بايد ازاين ضمير استفاده كرد؟
بهترين زمان براي استفاده از ضمير نيمه هوشيار ، در وقت استراحت كامل است كه به فكر فرو برويد. تلقين افكار مثبت و سازنده به ضمير نيمه هوشيار با يد هم فكري باشد هم تجسمي‌، يعني هم فكر كنيد هم تجسم كنيد. اين كار را در دو نوبت 10دقيقه اي انجام دهيد:

1-شب هنگام زمان تاريكي كه آماده خواب هستيد .
2-در طي روز ،دريك اطاق خلوت، دراز بكشيد و براي 5 دقيقه استراحت كنيد، در اين حالت فكرتان هم مثل جسم تان نياز به سكون و استراحت پيدا مي‌كند دراين حالت شروع به تلقين كنيد از كلمه من استفاده كنيد مثلا يك ورزشكاري كه دچار اضطراب مي شود واحساس ضعف مي‌كند مي‌تواند با استفاده از روش تجسم عيني موفقيت خود را در برابر تمامي حريفان به ذهن نيمه هوشيار خود تلقين كند وجملات زير را بگويد، من تمام حريفا ن خود را شكست خواهم داد و يا هيچ كس نمي‌تواند در برابر من مقاومت كند، من از همه قويترم، و صحنه‌هاي پيروزي را هم براي خود تجسم كند.

اين روش كاربرد زيادي را در درمان احساس حقارت، ترس، اضطراب ما نند اضطراب امتحاني و مشكلات روحي و رفتاري بسياري، دارد ومي توان براي رسيدن به هرهدفي از آن استفاده كرد بسياري از شما مي‌توانيد بدون زنگ ساعت از خواب بيدار شويد فكر بيدار شدن از خواب در ساعت معين به ضمير نيمه هوشيار مي‌رود و چون ضمير نيمه هوشيار هيچ‌گاه به خواب نمي‌رود شما را در زمان خاص بيدار مي كند، ما ازلبه تخت مي غلتيم اما هيچگاه نمي‌افتيم چون ازطريق فكر نيمه آگاه هميشه مواظب خود هستيم، شب هنگامي كه درخواب هستيم پوششمان كنار مي‌رود اما بدون بيدار شدن روي خود را مي‌پوشانيم چون ضمير نيمه آگاه واقعيت را ثبت مي كند.

 شما مي توانيد با استفاده از روش تجسم عيني خودرادرهر موقعيت موفق تصور كنيد

مثلا شما تصور كنيد مجبور هستيد در مقابل جمع يا در كلاس سخنراني كنيد اما در گذشته هميشه مضطرب بوده‌ايد چه قبل از سخنراني چه درطي سخنراني مي‌توانيد هر روز طي دو جلسه . روز _شب تمرين ،خودتان رادر مقابل تماشاچيان آسوده احساس كنيد اگر د يديد وقتي مي‌خواهيد اين تلقين ها را به خود بدهيد به خواب مي‌رويد سعي نكنيد كه بيشتر بيدار باشيد، تلقينها تا لحظه اي كه به خواب مي‌رويد به ضمير نيمه آگاه شما راه مي يابد .
اجازه ندهيد سادگي اين روش باعث شك شما دركارايي آن بشود
موفقيت اين شيوه در موارد زيادي به اثبات رسيده و از اتهام غير عملي بودن وعدم كارايي مبرا شده است .

تا چه وقت اين كار را انجام دهيم ؟

پاسخ: نسبت به افراد و مشكلات شان، زمان فرق مي كند بيشتر اشخاصي كه روش تجسم عيني را به كار مي‌گيرند، طي دو تا چهار هفته به نتايج محسوس دست مي‌يابند، هر چه دلتان مي خواهد در ضمير وفكر خود مجسم كنيد
اين تصوير ذهني در برنامه زندگي شما اعجازمي كند

                
                                       
.http://www.khalina.ir/ftopict-223.html  

تصاویر متحرک پس زمینه موبایل (10 تصویر)  

تلقين به خود راه نفوذ بر ذهن نيمه هوشيار
تلقين به خود مفهومي است كه ارتباطي ميان ذهن هوشيار و نيمه هوشيار برقرار مي‌سا زد. در واقع ارتباطي ميان ذهن هوشيار و ذهن نيمه هوشيار است. تلقين به خود، خود به خود به ذهن نيمه هوشيار میرسد و ان را تحت تأثیر افكار قرار مي‌دهد.
  
انسان طوري ساخته شده كه مي‌تواند به كمك حواس پنجگانه خود دريافتي ذهن نيمه هوشيار را نترل كند. اما به خاطر داشته باشيد كه ذهن نيمه هوشيار را به زمين حاصلخيز تشبيه كرديم كه اگر در آن بذ رهاي نا مطلوب بكاريم و از آن مراقبت نكنيم، علفهاي هرز در آن به وفور رشد ميکنند. تلقين به خود عا ملي كنترل كننده است كه انسان به كمك آن مي تواند داوطلبانه ذهن خود را با افكاري خلاق تغذيه كند.
همانطور كه مي تواند افكاري با طبيعت مخرب را در زمين حاصلخيز خود كشت نمايد.
 

 تخيل : كارگاه ذ هنخيال كارگاهي است كه در ان تمام برنامة‌هاي ناشي از انسان شكل مي گيرد. عمل به کمک قوة تخيل ذهن جاري مي‌شود.
 ذهن خيالي انسان به دو شكل تصور خلاق و تصور مصنوعي عمل مي‌كند.
تصوير مصنوعي: اين ذهنيت چيزي را خلق نمي‌كند بلكه صرفاً به استناد تجربه، آموزش و مشاهدات دريافتي گذشته كا رمي‌كند كه اغلب مخترعين از آن استفاده مي‌كنند.
تصور خلاق: انسان به كمك اين ذهنيت الهامات را دريافت مي‌كند. به وسيله اين ذهنيت است كه نقطه ‌نظر‌هاي جديد به انسان منتقل مي‌شود به كمك اين ذهنيت است كه شخص مي‌تواند با ذهن نيمه هوشيار سا يرين ارتباط برقرار سازد.
 
اگر اراده‌اي باشد، راهي وجود دارد.                                                                                  

برنامه ‌ريزي سا زيافته
 
هيچ كس به تنهايي تجربه،‌آموزش، توانايي و دانش كافي ندارد كه با ان به ثروت كلان برسد. بدون همكاري ديگران .

در صورت شكست هر برنامه، برنامة بعدي را به اجرا بگذاريد. اگر نخستين برنامه انتخابي شما با موفقيت همراه نبود، جاي ان را با برنامه ديگري تغيير دهيد و انقدر ادامه دهيد تا برنامه‌ اي مؤثر و مفيد بيابيد. با- هوش ترين افراد بدون داشتن برنامه‌هيا معين و عملي نمي توانند موفق شوند. اين حقيقت مهم را به ذهن بسپاريد. وقتي برنامه‌اي به شكست منتهي مي‌شود بدانيد كه شكست موقتي، به مفهوم ناكامي دائمي نيست.
 
انسان تا زماني كه خود را شكست خورده نپندارد، شكست خورده نيست .                                   

تصميم ‌گيري: غلبه بر ترديد و دودلي
 
ناتواني در تصميم‌گيري از جمله مهمترين دلايل شكست و ناكا مي است. كساني كه نمي تواند سرمايه بيندوزند،‌بدون استثنا كساني هستند كه نمي‌توانند تصميم ‌گيري كنند.

اكثر كساني كه از تنعم دور مي ‌مانند به سا دگي تحت تأثير عقايد ديگران قرار مي‌گيرند. اجازه مي‌دهند كه روزنماه نگاران و اطرافيان وشايعه پردازان به جاي آنها فكر كنند. اظهار عقيده ارزان‌ترين كالاي روي زمين است. هركس عقيده‌اي دارد و مي‌ـواند ديگران را تحت تأثير قرار دهد. اگر هنگام تصميم‌گيري تحت تأثير عقايد دگيران قرار گيرد در كار خود موفق نمي‌شويد.
شما براي خود مغز و ذهني داريد. از آن استفاده كنيد و براي خود تصميم بگيريد.
ارزش تصميمات بستگي به شجاعت دارد كه براي ارائه آن لازم داريد
                                       

اراده  مبناي مداومت و پايداري قدرت اراده است. وقتي نيروي ميل و اشتياق و اراده به درستي تركيب شود تركيبي مقاومت ناپذير ايجاد مي‌شود.
 
فقر نصيب كسي مي‌شود كه ذهنش مايل به آن است. به همين صورت ثروت هم نصيب كساني مي‌شود كه براي جذب آن آمادگي دارند. با يبان حال در هر دو مورد قوانين مشابهي حاكم هستند ذهنيت فقر بدون استفاده آگاهانه ازعا دات مناسب آن رشد مي كند. ذهنيت پول بايد در اشخاص ايجاد شود مگر اينكه كساني با اين ذهنيت متولد شود.
به مفهوم دقيق اين پاراگراف توجه كنيد، تا به معناي مداومت در جريان انباشت ثروت و رسيدن به موفقيت پي ببريد. بدون مداومت، از همان آغا ز مغلوب مي‌شويد. اما با مداومت در شمار برندگان قرار مي‌گيرد.

  قدرت همكاران
 
مغز انسان را مي توان با يك باطري مقايسه كرد. اين يك حقيقت است كه مجموعه با طريهاي الكتريكي، در مقايسه با يك باتري برق بيشتري توليد مي كنند همچنين مشخص است كه هر باطري با توجه به واحدها و ظرفيت خود برق توليد مي‌كند.

مغز هم به شكل مشابهي فعاليت مي كند. بعضي از مغزها در مقايسه با مغزهاي دگيران فعالترند و با كنار هم قرار گرفتن هماهنگ چند مغز

ايمان یا باور  محدوديت ذهن ما همان محدوديتي است كه ما براي آن درنظر مي‌گيريم، فقر و تنعم هر دو نشأت گرفته از ذهن ما هستند، ا يمان مهمترين عنصر ذهن است. وقتي ايمان با انديشه درهم مي‌آميزد، ذهن نيمه هوشيار بي درنگ ارتعاش آن را درك مي‌كند و آن را به فراست لايتناهي تبديل مي نمايد

   چگونه ايمان را در خود ايجاد كنيم؟  مي توانيد به كمك تلقين به خود، اشتياق را به معادل فيزيكي ان تبديل كنيد. ايمان حالتي از ذهن است كه مي‌توان آن را به كمك آموزشهاي تكراري براي ذهن نيمه هوشيار و به كمك اصل تلقين به خود ايجاد نمود.
بدشانسی
وجود ندارد: ذهن نيمه هوشيار  انديشه‌هاي منفي يا مخرب را درست به همان شكل انديشه‌هاي سازنده به عمل تبديل مي‌كند. اين پدیده را ميليونها نفر تجربه‌ كرده‌اند و بسياري آن را  بدشانسي مي‌دانند.
 
ايمان شما عمل ذهن نيمه هوشيار را مشخص مي‌سازد. مي توانيد با تلقين به خود ذهن ناهوشيارتان را فريب دهيد.
براي رسيدن به اين مهم و براي آنكه به آن جامة عمل بپوشا نيد، خود را چنان ببينيد كه انگار به خواستة خود نرسيده‌ايد. توجه داشته باشيد كه عمل شرط لازم موفقيت است. لازم است كه احساسات مثبت ذهن را تشويق و احساسات منفي را كنار بگذاريد و براساس آن عمل كنيد.
 
ايمان آن چيزي است كه به شما حيات، قدرت و عمل مي‌بخشد
  ايمان نقطه شروع انباشت ثروت است
 يمان مبناي همه اعجاز هاست، همة اسراري است كه آن را به كمك قانون علم نمي‌توان تحليل نمود.
 ايمان عنصري است كه انديشه را متحول مي‌سازد.
 ايمان تنها عاملي است كه به كمك آن مي‌توان نيروي فراست الهي را در خدمت انسان گرفت.

                  http://success.parsfa.com/post-15530.html    

                                                                                                                  .

          


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط خاطره | 

۴ 

نقش رنگها در زندگی

http://www.aftabnews.ir/vdcd9k0o.yt09s6a22y.html

   سنگ  های درمانی

 http://metaphysics.parsiblog.com/Archive75363.htm 

Stone Healing

http://crystal-cure.com/gem-healing.html

Citrine Pendant

  بهاریه

      شنیدستم بهاران میرسد زود                     نشاط در طرف بستان میرسد زود

          شگوفه نسترن عروس گلشن                   به سوی دشت و دامان میرسد زود

              نوا از ابشار و جویباران                         هر ان بلبل غزلخوان میرسد زود     

          ریاحین یاسمن نسرین و سون                   به طرف سبزه زاران میرسد زود

         مجاهد شوکت و شان تو نازم                     به میهن مرد میدان میرسد زود

        الا ای هموطن هر جاه که باشی                   امید تو به پایان میرسد زود

                                                                                                  ( خاطره)

  به استقبال از بهار و نوروز  

        به وصل دوستان باور بگیریم            عزیز و دوستی از خاور بگیریم

        عزیز و دوستان رفته رفته                  چوشعله از دل مجمعر بگیریم

       مبارک باد عید و نو بهارش                 نوید و مژده از دلبر بگیریم

        حنا از دستی این عروس و داماد          چو قطره از دل گوهر بگیریم

        به روز عید و ان شبهای نوروز           دعا از ذات ان داور بگیریم

      بیاد خاطره افسرده  وزار                   ز ثری دامن اخدر بگیریم

                                                                                     (خاطره) 

 کشور مهجور

   منم ان بلبل زاری در این گلشن مکان دارم        چولاله صد هزاران داغ اندر دل نهان دارم

  بهار من کجا اید که من عمر خزان دارم              زهجرماءمن و میهن هزازان داستان دارم

  زثری تا ثریا شکوه زین چرخ و زمان دارم          که روز و شب ز هجرانش دو چشم خون فشان دارم

 ا گر چه در دیار فقر و غربت ناتوان گشتم             ولی فخر به دل ز ان ملت افغانستان دارم 

 ندارم خاطره در سر هوایی ساقی و ساغز             همان یک کشور مهجور دیار باستان دارم

                                                                                                           (خاطره)

 http://www.sangdarmani.com/detail.php?id=319 

   غافل شوم

  فرصتم نیست تا در ین گلشن دم غافل شوم             تا بفکر اب و دانه یا بفکر دل شوم

 جلوه گاهء تخته را مانم که در بحر خیال                 گه به موج و گه بدریا رهرو ساحل شوم

 خصلت دوست دشمنیست وز دشمنانم پس چه باک    لاجرم قربان یار با وفایی دل شوم

 لب به خاموشی گزیدم عقده ها بر دل فتاد              من نه ان شمعمم که تا گریان به هر محفل شوم

 شعر من بی نغز و ناب است خاطره عیبم مکن        کاش رسد ان روز که من بر مقصدم نایل شوم

                                                                                                    ( خاطره)

 http://www.sangdarmani.com/detail.php?id=533

http://www.youtube.com/watch?v=UhccnHBYMZc

        سنگ های شفا بخش برای اطفال

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=45601

         سنگ چشم ببر

     سنگ درمانی چیست؟ سنگ در بازکردن چاکراها تاثیر بیشتری دارد،بسیاری از مراکز ماساژ با استفاده از سنگ های درمانگر این کار را انجام می دهند، برای هنرمندان زمرد می تواند در افزایش ادراکات شهودی موثر باشد و نبوغ هنری را افزایش دهد،

کوارتز کریستال طبیعی و تسکین دهنده سیستم عصبی است. این سنگ نیروهای اخلالگر محیط را از بین می برد و باعث آرامش انسان می شود. اگر یک کوارتز در اطاقی که در آن زندگی می کنید داشته باشید انرژی منفی محیط را می گیرد و به شما آرامش می دهد.

سنگ اونیکس اعتیاد را درمان می کند. کاهنان مصری استفاده از این سنگ را به معتادان توصیه می کردند. اونیکس از لحاظ روانی باعث هماهنگی روحی انسان می شود و دلگرمی به زندگی را افزایش می دهد. این سنگ با بالا بردن خود باوری و اعتماد به نفس موجب درمان اعتیاد می شود.

برای درمان کسانی که تمایل به خودکشی دارند و دچار افسردگی هستند از سنگ کریستالی زرد رنگ «سیترین» استفاده می شود. این سنگ ضد افسردگی و نگرانی است و عوارض دیابت را از بین می برد. علاوه بر این ها سوخت و ساز سلولی را هم افزایش می دهد، بنابراین استفاده از آن برای افراد چاق توصیه می شود.

عقیق برای بیماری ها و ناتوانیهای چشمی بسیار موثر است و همچنین دارویی تقویتی برای دستگاههای تولید مثل می باشد و در واقع از روح جدید حمایت می کند زیرا در دوران بار داری بسیار تأثیر برنگیز است .

اوپال از خانواده عقیق، سنگی متعلق به کشور استرالیاست این سنگ فشار خون را افزایش می دهد و افسردگی را از بین می برد به همین دلیل به طلسم خوشبختی معروف است و طرفداران فراوانی دارد.

http://www.iranpressnews.com/javan/2007/11/1193.htm

http://www.sangdarmani.com/detail.php?id=23

   http://www.youtube.com/watch?v=UhccnHBYMZc

    

      زمین شناسی و معادن افغانستان

http://www.alavigeo.blogfa.com/post-8.aspx

از لحاظ تاريخي افغانستان داراي شهرت ز يادي در داشتن معادن و منابع غني مي باشد. از دوران باستان در بدخشان لاجورد، طلا ونمك و در قندهار و كابل و... مس و آهن استخراج مي گرديد. در قرون وسطي و در اوايل قرن 20 نيز طلا در منطقه مقر،نقره و زمرد در پنجشير، معادن متعدد آهن وساير فلزات در نقاط مختلف و همچنين زغا ل سنگ، نفت وگاز و... در مناطق مختلف كشور كشف شده است.اولين بار زمين شناسان انگليسي(گريس باخ و هايدن) در افغانستان مركزي وشمالي مشاهداتي انجام دادند وبعد ها زمين شناسان فرانسوي، (فيورون و همكاران) در سالهاي 1926-1951 مناطقي در اطراف كابل را نقشه برداري زمين شناسي نمودند.در دهه 1950 با تاسيس رياست تفحص نفت و گاز مرحله مهمي از مطالعات زمين شناسي افغانستان آغاز شد. در 1958 زمين شناسان افغاني با همكاري كارشناسان روسي جستجوبراي كشف نفت و گاز طبيعي را با موفقيت به پايان رساندند. در اين مطالعات براي اولين بار ساختار زمين شناسي منطقه با تهيه نقشه هاي زمين شناسي همراه شد.در سالهاي 1958 تا 1961 زمين شناسان فرانسوي(منزيه و لاپاران) حوالي كابل را نقشه برداري نمودند و از 1959 زمين شناسان آلمان غربي به كمك عكسهاي هوايي كار تهيه نقشه زمين شناسي تمام نيمه جنوبي كشور را (با مقياس 1000000 :1 )آغاز نمودند.در 1963 رياست “تفحص مواد مفيده جامد” تاسيس شد كه در 1965 به رياست ”جيولوجي و معادن“ تغير نام يافت .در اين رياست با همكاري زمين شناسان روسي، اكتشاف، ارزيابي و تخمين ذخاير معدني زغالسنگ، سنگ آهن، طلا و لاجورد آغاز گشت. در نتيجه همين تفصحات معادن بزرگي همچون “ معدن آهن حاجيگك“ در منطقه باميان و حوزه بزرگ زغال سنگ از پلخمري در شمال تا نزديكي هرات در غرب و مواد با ارزش ديگر همچون باريت ، بريليوم و... كشف گرديد. 
از 1965 مطالعات زمين شناسي وسيع و مهمي در مورد اكتشاف مواد معدني مهمي چون سرب ، روي(جست) مس، طلا باريت ،ابرك ،سولفور، فسفريت ها، سينابر،زغالسنگ ، آبهاي معدني ، نمك طعام و مواد ساختماني صورت گرفت. در 1973 ارزيابي جديدي در مورد معدن بزرگ “ارگونيت“ در حاشيه جنوب غربي كشور و معادن مهم باريت در شمال هرات مورد اكتشاف قرار گرفت. در 1974 در منطقه لوگر(جنوب كابل)كمر بند مس دار بزرگي(مس عينك) كشف شد. مهمترين مطالعات زمين شناسي افغانستان با تهيه نقشه زمين شناسي سراسر افغانستان در مقياس 500000 :1وهمچنين تهيه نقشه تكتونيكي كشور در دهه 1970 به انجام رسيد.
 از 1976 تا اوايل دهه 80 گزارشات و مطالعات قبلي بصورت كتابها و مقالات متعددي منتشر شده، از جمله “ تكتونيك افغانستان“ اثر و.ا.سلاوين(1976) ، جيولوجي افغانستان اثر ولفارت و ويتكينت(1980) و “جيولوجي و مواد معدني افغانستان“ كه توسط يك تيم روسي و افغاني بدنبال تهيه نقشه سراسري زمين شناسي  افغانستان تدوين و به زبان روسي و انگليسي در مسكو به چاپ رسيد(1980).
 در دهه 80 با تشديد جنگها در افغانستان مطالعات زمين شناسي عمده و سراسري متوقف شد و لي كارهاي پراكنده و موردي مخصوصا روي معادن كشف شده و بزرگ نزديك به مركز كشور توسط متخصصين روسي دنبال گرديد اما نتايج اين مطالعات در دست نيست و احتمالا در روسيه بايگاني شده است. در دهه 90 كار هاي زمين شناسي بكلي تعطيل شد و ساز مان زمين شناسي و معدن افغانستان در اثر جنگ آسيب جدي يافت. تنها در 1995 گري باورساكس(جواهر شناس آمريكايي) با همكاري بونيتا چمبرلن كتاب جالب “سنگهاي قيمتي افغانستان“ را منتشر نمودند كه در واقع جديد ترين اثر قابل توجه در زمينه زمين شناسي و مواد معدني اين كشور مي باشد.در سال 2002 ، با آغاز دوران جديد در افغانستان به نظر مي رسد كه دوران مهمي براي مطالعات زمين شناسي افغانستان در راه باشد .

افغانستان با داشتن معادن غنی تا جایی که 24 نوع مواد معدنی در 89 منطقه این کشور وجود دارد اما تاکنون تقریباً از این معادن بهره‌برداری صورت نگرفته است. از جمله این معادن و ذخایر می‌تو‌ان به اورانیوم، گاز، نفت، طلا، آهن و لاجورد اشاره کرد. معادن اورانیوم در دو منطقه این کشور از جمله استان هلمند به ثبت رسیده است.
نفت و گاز در بسیاری از قسمت‌های این کشور وجود دارد. منطقه‌ انگوت به تنهایی 10 میلیون تن ذخایر نفتی دارد. افغانستان دارای معادن وسیع طلاست که تاکنون تنها شش معدن آن از سوی کشورهای اشغالگر کشف شده است.
افغانستان جزو آن دسته از کشورهایی است که دارای مرغوب ‌ترین نوع آهن است. ذخایر توده‌ای این کشور به 108 میلیارد تن بالغ می‌‌شود، بنابر این افغانستان می‌تواند به عنوان مکان مناسبی برای سهم ‌خواهی مورد توجه قرار گیرد. در این میان انگلستان، یار همام و گلستان آمریکا تجارت مواد مخدر را به خود اختصاص داد به گونه ‌ای که تولید مواد مخدر طی این هشت سال 40 برابر افزایش پیدا کرده است؛ موضوعی که از سال 2001 یکی از بهانه ‌های حمله به افغانستان شده بود، امروزه تبدیل به منبع مالی انگلستان شده است. فرانسه، کشوری که تا قبل از ریاست جمهوری نیکلا سارکوزی از حضور در ناتو دوری می‌جست، در این برهه به همراهی با آمریکا پرداخته و در منطقه کاپیسا مستقر شد تا از منابع وسیع این کشور بهره ‌برداری لازم را بکند.
کاپیسا منطقه ‌ای است که دارای بزرگ‌ترین معادن سنگ‌های قیمتی از نوع زمرد است. زمردهای افغانستان مشابه زمردهای کشور کلمبیاست. ارزش این معدن در سال 2005 بالغ بر 12 میلیون دلار تخمین زده شده است. در رقابت با فرانسه آلمان نیز حضور گرم‌تر و پررنگ‌تری در افغانستان پیدا کرد. ارتش آلمان هم اکنون به طور متوسط در 20 ولایت از 34 ولایت افغانستان حضور جدی دارد. دولت آلمان اعلام کرده است در نظر دارد کمک‌های خود را جهت ایجاد توسعه در کشور افغانستان از 125 میلیون یورو به 250 میلیون یورو در سال افزایش دهد. این دولت همزمان با این اقدام شمار نیروهای پلیس آموزش دیده خود در افغانستان را به 200 نفر افزایش خواهد داد. این موضوع قرار است از سوی دولت آلمان در کنفرانس لندن، به اطلاع سایر مجامع بین‌المللی برسد. کنفرانس افغانستان در اواخر 28 ژانویه سال جاری میلادی (هشتم بهمن) در لندن، مرکز ا نگلستان برگزار خواهد شد. در این میان نبا ید از تلاش‌های آشکار و پنهان روسیه به عنوان رقیب جدی آمریکا و اروپا در معا دلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که در خاک افغانستان به نمایش گذاشته است چشم پوشید. روسیه از یک‌سو می‌خواهد از بروز افراط ‌گرایی و طالبا نیسم در آسیای میانه و قفقاز جلوگیری کند و از سوی د یگر با حضور در افغانستان در معادلات سیاسی این کشور تأ ثیر بگذارد تا همه منافع و منابع موجود نصیب آمریکا و غرب نشود. معلومات از انترنیت جمع اوری شد.

 

http://www.goroheamatis.blogfa.com/

     افغانستان ثروت نهفته در دل زمین

 http://www.farda.org/articles/09_updates/090600/article_ishaq_fayaz.htm

       طا لبان سنگهای قیمتی سوات را استخراج میکنند...

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2009/03/090329_dn_taliban_soat_zamrud.shtml

       سیاست خصوصی سازی معادن در کشورما کشور ما نظر به این همه غنا مندی منابع معدنی نسبت به هرکشور دیگر جهان درامر ایجاد فابریکه ها .....

http://archive.khawaran.com/ZafariAbdulSalam_WeezhagiHaiMoadenAfgh.htm

       معدد ن یورانیم توسط  قوای خارجی در  ولایت هلمند استخراج میگردد...

http://www.rahenejatdaily.com/874/pdf/P2.pdf

        

        معادن افغانستان

http://www.afghanirca.com/html/about-afghan/06.php

            سنگ مرمر

http://www.salamwatandar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3387&Itemid=30

           منابع گاز و نفت در افغانستان

http://www.jamejamonline.ir/archnewstext.aspx?year=1387&month=3&day=8&newsnum=100939679433

http://nawaaye-afghanistan.net/spip.php?article1929

           اشنایی با مهمترین معادن فلزی افغانستان

 http://tafakur.parsiblog.com/-385766.htm

http://www.paymanemeli.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3383

             زمین شناسی و منابع معدنی افغانستان

http://www.alavigeo.blogfa.com/post-1.aspx

معلومات فوق از  انترنیت جمع اوری شد

                   حیوانات وحشی در افغانستان با خطر مواجه اند... اب ایستاده پناگاه پرنده گان...

http://da.azadiradio.org/content/article/1970412.html

http://da.azadiradio.com/articleprintview/1776502.html

شکار اهو در افغانستان  :   http://hamidrazmy.blogsky.com/1388/12/08/post-4//                             

 

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir

+ نوشته شده در  ساعت   توسط خاطره | 
          

۳

       تلقین چیست  ؟                                                                                                                                                                         http://victorious.parsiblog.com/1389391.htm                                                                                    

    تغیر تصاویر ذهنی و رمز تغیر احساس

http://www.happylife.ir/post/112  

 

    ده راه برای تغیر دادن طرز تفکر

http://www.niazeshahr.com/main/fa/link15    

      گزیده ای در باره LNP

     بيشتر مردم فكر مي‌كنند، انسان‌هايي موفق هستند كه از در و ديوار براي آنان شانس و اقبال مي‌بارد.چنين افرادي زندگي را يك پيكار مي‌انگارند، پيكاري براي يافتن طلسم خوشبختي.اما علم NLP مي‌گويد: زندگي پيكار نيست، بلكه يك بازي است. اين بازي، مثل هر بازي ديگر، راه و روشي براي برنده شدن دارد. قانون و اصول دارد.

     NLP سعي مي‌كنند با الگوبرداري از آدم‌هاي موفق، پي به اين قانون برده، رموز موفقيتشان را بفهمند. آنها با دقت و تفحص در افكار و اعمال انسان‌ها به نتايج جالبي دست يافتند. از جمله اين كه انسان‌هاي ناموفق غالباً افرادي هستند كه از كاه، كوه مي‌سازند. استعداد و تواناييهاي خود را نمي‌شناسند و به جاي تلاش كردن، رويدادها و حوادث زندگي را غير منطقي و با ديدي منفي تجزيه و تحليل مي‌كنند. بعنوان مثال اگر يكبار شكست بخورند، به لياقت خود شك كرده، فوراً تخليه انرژي شده، دست از تلاش بر مي‌دارند. بعبارتي به دليل ترس از شكست، شكست مي‌خورند!

     انسان‌هاي موفق آدم‌هايي هستند كه به تواناييهاي خود ايمان دارند، آنها معمولا كوه مشكلات را چون كاه مي‌بينند. هرگز با ديدن موانع يا پس از شكست نااميد نشده، دست از تلاش بر نمي‌دارند و راه ديگري براي رسيدن به آرمانشان مي‌يابند.
      برناردشاو مي‌گويد:"وقتي جوان بودم، متوجه شدم از هر ده كاري كه انجام مي‌دهم نه بار با شكست مواجه مي‌شوم و چون نمي‌خواستم تسليم شوم و شكست را بپذيرم، آموختم كه هر كار را ده بار انجام دهم".
     ه پيروان مينطور وقتي كه از پتركبير دليل موفقيت‌هايش را مي‌پرسند، در جواب پاسخ مي‌دهد:"آنقدر شكست خوردم تا راه شكست دادن را آموختم".
بدون آگاهي از قانون معنويت نمي‌توان در بازي زندگي برنده شد. براي برنده شدن بايد ايمان داشت كه قادر به پيروزي هستيم. با اين ايمان تواناييهاي ما رشد پيدا مي‌كند و همين باعث موفقيت مي‌شود. اين پيروزي، متقابلاً باعث تقويت ايمان مي‌شود و ...
اين دور تسلسل مدام ادامه دارد. هر چه موفقيت‌ها بيشتر شود، فرد ايمانش به لطف خالق توانا و تواناييهاي خود بيشتر مي‌شود و هر چه ايمان قوي‌تر شود ، موفقيت بيشتر و سهل الوصول‌تر مي‌گردند... آن موقع است كه سايرين مي‌گويند براي فلان شخص از در و ديوار شانس مي‌بارد.تقويت ايمان با قوانين ذهني در ارتباط است.
ذهن سه بخش دارد: نيمه هوشيار، هوشيار و هوشياري برتر.
ذهن نيمه هوشيار توان فهم و استنباط ندارد و بدون مسير و جهت، هر فرماني به آن بدهند همان را انجام مي‌دهد؛ذهن هوشيار، ذهن بشري است. زندگي را به همان شكلي كه به نظر مي‌رسد، مي‌بيند. تنها چيزهايي كه محسوس و مدلل است قبول مي‌كند. ذهن هوشيار، مرگ، بيماري، فقر و بلا را مشاهده مي‌كند و بر ذهن نيمه هوشيار اثر مي‌گذارد.
هوشياري برتر يعني آن ذهن الهي كه درون هر انساني وجود دارد. هوشياري برتر قله آرمان‌هاي عالي انسان و عرصه طرح الهي است. افلاطون معتقد است هر انساني صاحب طرح الهي است و آن را الگوي كامل ناميده است:
 جايي هست كه جز تو هيچ كس نمي‌تواند آن را پر كند. كاري هست كه جز تو هيچ كس قادر به انجامش نيست.
     اين طرح در هوشياري برتر انسان داراي تصويري است در نهايت كمال كه معمولاً به صورت آرماني دست نيافتني يا آرزويي رويايي – كه برآوردنش محال به نظر مي‌رسد – در ذهن هوشيار جلوه مي‌كند.
NLP، هنر پيروز شدن در بازي زندگي را هدايتِ بخش نيمه هوشيار ذهن مي‌داند. براي درست جهت بخشيدن به ذهن نيمه هوشيار بايد از قوانين ذهني و معنوي اطلاع داشته باشيم. پاره‌اي از اين قوانين عبارتند از:
 قانون اعتقادات. به هر چيز كه اعتقاد داشته باشيد چه درست چه نادرست، بر قسمت نيمه هوشيار ذهن تأثير مي‌گذارد و با دقتي حيرت آور به عينيت در مي‌آيد.هر امر بايد ابتدا در غالب اعتقاد درآيد تا به آن عمل شود.
 قانون انتظارات: هر آنچه كه انتظارش را مي‌كشيد به سرتان مي‌آيد. مثلا اگر انتظار يك زندگي خوب و موفق را مي‌كشيد، همان را خواهيد داشت و برعكس. پس اگر هر عملي كه انجام دهيد از آن انتظار مثبت داشته باشيد، نتيجه مثبت خواهيد گرفت. حتماً تأثير اين قانون را در زندگي روزمره زياد ديده ايد.
  قانون جاذبه: منفي‌ها، منفي‌ها را جذب مي‌كنند و مثبت‌ها، مثبت‌ها را. افراد با ذهنيت منفي، اشخاص منفي را جذب مي‌كنند و برعكس، افراد با ذهنيت مثبت، اشخاص پر انرژي و مثبت انديش را.
  قانون جانشيني: ذهن نيمه هوشيار در يك لحظه مي‌تواند فقط به يك وجه از قضيه فكر كند (مثبت يا منفي). يعني زماني كه مي‌خواهيم به جنبه مثبت كاري فكر كنيم قادر نيستيم در همان لحظه جوانب منفي آن را هم بسنجيم.مگر آنكه جنبه منفي جانشين وجه مثبت شود.
  قانون كارما: آدمي تنها آنچه را كه مي‌دهد باز مي‌ستاند. بازي زندگي، بازي بومرنگ‌هاست. پندار و كردار و گفتار انسان –دير يا زود- با دقتي حيرت انگيز به خود او باز مي‌گردد.
كارما واژه‌اي است سانسكريت به معناي "بازگشت". آنچه كه آدمي بكارد، همان را درو خواهد كرد. بسياري از مردم از اين واقعيت غافلند كه هديه دادن نوعي سرمايه گذاري است و اندوختن از سر حرص و احتكار جز تنگدستي عاقبتي ندارد.
  قانون بخشايش: اين قانون مي‌گويد خطاهاي خود و ديگران را فراموش كنيد و ببخشيد. فراموش كردن خطاهاي خود اين حسن را دارد كه تصوير ذهني شخص از خود، مخدوش نمي‌شود.
هر انديشه‌ي خشك و محدود كننده‌اي مثل مقصر دانستن خود، يا كينه و ناراحتي داشتن ازديگران بر ذهن نيمه هوشيار اثر گذاشته، مانع پيشرفت مي‌شود.
  قانون پرهيز از ترديد و هراس: جز ترديد و هراس هيچ چيز نمي‌تواند ميان انسان و آرمان‌هايش فاصله ايجاد كند. اگر انسان بدون دلهره، براي تحقق آرزوهايش تلاش كند، بي درنگ برآورده خواهد شد.
ترس دشمن بزرگ بشر است. ترس از تنگدستي، ترس از بدبختي، ترس از شكست، ترس از بيماري، ترس از دست دادن و ...
خداوند در كتب مقدس آسماني مكرراً انسان را خطاب قرار داده و فرموده است:اي كم ايمانان چرا ترسانيد؟

Norouzetan Mobarak

     معناي اين عبارت اين است كه مي‌بايست ايمان را جانشين ترس كنيم، ترس ايمان وارونه است. ترس يعني ايمان به شر.                                                                          http://babak-paknahal.blogfa.com/post-28.aspx    

 

 خلاصه کتاب راز

http://www.leitnerbox.ir/1389/01/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%9B-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/

  

رنگ و زندگی  

      رنگ‌ها انرژی خاصی دارند. برای سلامت بودن، هر شخصی به طیفی از انرژی نیاز دارد. هر رنگی در طیفی خاص ارتعاش دارد و این ارتعاشات با ارتعاشات داخل بدن ما مطابقت دارند، رنگ‌های قرمز و نارنجی و زرد رنگ‌های گرمی هستند و انرژی ما را افزایش می‌دهند و باعث شادی و سرزندگی می‌شوند. رنگ‌های آبی، نیلی، ارغوانی آرامش‌بخش هستند. حالات مختلف بدنی، روحی و احساسی ما هر کدام به رنگ‌های متفاوت پاسخ می‌دهند.   

     رنگ‌های قرمز و نارنجی و زرد رنگ‌های گرمی هستند و انرژی ما را افزایش می‌دهند و باعث شادی می‌شوند. رنگ‌های آبی، نیلی، ارغوانی آرامش‌بخش هستند. حالات مختلف بدنی، روحی و احساسی ما هر کدام به رنگ‌های متفاوت پاسخ می‌دهند.
     
رنگ و خلق و خو
      رنگ‌ها می‌توانند بر روی تغییر خلق و خو و گرایش‌های ما تأثیرگذار باشند. از رنگ نارنجی می‌توان برای افزایش خلاقیت استفاده کرد. رنگ فیروزه‌ای را می‌توان برای غلبه بر مشکل بی‌حوصلگی در رانندگی استفاده کرد. برای از بین بردن خشم هم از رنگ آبی استفاده کنید.

       تنفس رنگی
     
جدا از این‌که تنفس باعث اکسیژن‌رسانی به بدن و دفع سموم می‌شود، شما می‌توانید در رنگ‌ها تنفس کنید. برای این‌کار باید فقط از *تصورتان استفاده کنید. تنفس در نور سبز باعث احساس تطهیر و پاکیزگی و تعادل می‌شود. رنگ فیروزه‌ای سیستم ایمنی را ترقی می‌دهد و التهاب را کاهش می‌دهد.
      نور رنگی
      استفاده از نورهای رنگی اصلاً پیچیده نیست. بلکه راهی است نیرومند و تأثیرگذار برای تصحیح بی‌تعادلی در بدن انسان. به رنگ‌ها با دقت و تمرکز خیره شوید و به
منطقه‌ای از بدن که دچار مشکل شده فکر کنید. تجهیزات مورد نیاز را می‌توانید با استفاده از لامپ رنگی، چراغ قوه و جعبه رنگی با قیمت ارزان تهیه کرد.
   
   غذا و رنگ‌ها
      همه ما می‌دانیم که می‌توان از یک رنگ یا مخلوطی از رنگ‌ها برای تغذیه استفاده کرد. تغذیه زرشکی رنگ و نیلی به افزایش آرامش ما کمک می‌کند انگور، ذغال اخته، لبوغذاهای سفید رنگ به تصفیه و پاکسازی بدن کمک می‌کند ، گل کلم، پیاز، قارچ همچنین شما می‌توانید با استفاده از میوه‌ها و سبزی‌های رنگی نوشیدنی‌هائی با رنگ‌های متفاوت بسازید.
      رنگ و خانه شما
      رنگ‌ها در محیط خانه نه تنها باعث لذت بردن می‌شود، بلکه برای درمان نیز مفید است. این رنگ‌های زرنگ به ‌صورت متحد، تعادل و هارمونی را در محیط زندگی خلق می‌کنند.
لمس کردن رنگ‌ها می‌تواند به از بین بردن احساس ناراحتی، افسردگی و هیجان‌زدگی، کمک کند.
     
رنگ و محل کار شما
      شما می‌توانید محیط کارتان را با تزئین رنگ‌ها تغییر دهید. یک مربع تزئینی به رنگ آبی زیر تلفن می‌تواند به ایجاد آرامش و انرژی کمک کند. رنگ سبز در محیط کار اعصاب شما را آرام می‌کند. اگر شما احساس کسالت و خستگی می‌کنید رنگ نارنجی به شما نیرو می‌دهد. اما وقتی مضطرب هستید از رنگ قرمز در اطرافتان استفاده نکنید، با پیروی ازقانون تجسم 

      در علم رنگ شناسي،بدن انسان از هفت رنگ اصلي، مربوط به طيف خورشيدي و داراي هفت چاكرا تشكيل شده‌است. 
"ه  اگر كمبود يا عدم هريك از اين هفت رنگ شامل قرمز، نارنجي، زرد، سبز، آبي، نيلي و بنفش در بدن پيدا شود بيماري مربوط به آن كمبود را خواهيم گرفت.
ولي چاکره ها از طريق فكر و احساس، بر جسم فيزيكي تاثير مستقيم مي گذارند و انرژيها را از محيط اطراف دريافت كرده و به جسم حياتي منتقل مي‌كنند. وي افزود: همانطور كه قلب و رگها خون را به تمام بدن مي‌رسانند چاكراها نيز عمل دريافت و گردش انرژي در بدن را انجام مي‌دهند،
هر يك از چاكراها نيز عمل دريافت و گردش انرژي در بدن را انجام مي‌دهند و در نقطه‌هاي مشخصي از بدن قرار دارند و هر كدام نورهاي يك رنگ خاص را دريافت مي‌كنند. چاكراهاي اول درپايه ستون فقرات قرار دارد و رنگ آن قرمزاست چهارم درقلب و سبز رنگ، چاكراي هفتم در تاج‌سر و رنگ آن بنفش‌
اگر يك چاكرا بسته شود يابيش از اندازه باز باشد توازن جريان حركتي نور در بدن دچار مشكل مي‌شود.
     استفاده از سنگها به عنوان انگشتر يا گردنبند در شرع‌حرام نيست و روايات بسياري مبني بر مزاياي استفاده از سنگهاي مختلف وجود دارد. وي گفت: در مصر و يونان باستان، معابد را بصورت رنگي و درهفت طبقه مجزا مي‌ساختند و هر طبقه داراي يكي از هفت طيف رنگي بود و افراد جهت درمان بيماريهاي جسمي يا انرژي گيريهاي روحي به اين معابد مي‌آمدند

      .
 http://www.ranginkamanesolh-1-2.blogfa.com/

سنگ های شفا بخش


        http://www.iran4me.com/Pezeshki/Default-50012.asp

تاریخچه سنگهای درمانی.....

http://www.hsg7.com/index.php?view_content=4

 سنگ های درمانی و سنگ درمانی

 http://www.rasekhoon.net/Article/Show-28523.aspx

 بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط خاطره | 

 

۲

سنگهای شفا بخش  برای اطفالُ زنان و مردان  .....http://www.dorsanet.com/stone.php

http://www.sangdarmani.com/detail.php?id=182

http://film118.ir/detail.php?id=231

 http://ranginkamanesolh-4-4.blogfa.com/

                      یاقوت ارغوانی

       http://abcmarket.mihanblog.com/post/46

   http://www.tebyan.net/nutrition_health/islam_health/islamic_medicine/2007/9/11/45487.html

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط خاطره | 
 ۶           
 
    تاریخ نویسی از روی افسانه سرایی


     زمانيکه جمشيد در بلخ به تخت می نشست و پرچم های سپيد در 'بلخ بامی' بلند می کرد و به روايتی ديگردراين روز يما پادشاه توسط ديوان به هوا برده می شد.".

 انجنیر برات فرهید     نوشته هائی را که درسا یت های انترنتی راجع به "یما" پا د شاه نوشته بودند، مطالعه کردم، قانع کننده نیافتم، خواستم به نویسند گان غیرفارسی زبان مراجعه کنم تا ازدید نسبتا بیطرف به قضیه، اسناد بدست آورده باشم، ولی هرقدرکوشش کردم به نوشته برخورد نکردم که قصه "یما" پادشاه را بیان کند، ناچاربه همین نوشته ها که اکثرا تکرارهمان افسانه است، کفایت کردم، چون نوشته ها باهم مشابه هستند، برای جلوگیری ازتکرارمطالب، از متن کا مل هرکدام صرف نظر، وآنچه به تکمیل همدیگر کمک میکنند، قرارذیل ارائه کرده ودراخیرنظرخود را بیان میدارم.
     از سایت خاوران نوشته حلیم تنویر
"اگر به گذشته کوتاه نظری کنیم در می یابیم که آریانای کهن در محور شهر باستانی بلخ مدنیت درخشان پنجهزار ساله افغانستان را داشت. مدنیتی که شامل افغانستان کنونی، هند، فارس (ایران) و آسیای میانه می گردید. قبل از گسترش دین اسلام، مدنیت آریایی به عنوان مهد تمدن و زبان در تاریخ قدیم جهان همیشه بحث های علمی دارد.
بلخ مرکز و آغازگر زبان اوستایی و دین زردتشتی بود. زردتشت خود اهل و متولد شهر بلخ بود و به قول بیشتر مستشرقین زادگاه زردتشت را بلخ باختر (بخدی) می دانند."
     از سایت بی بی سی به نسبت جشن نو روز
"زمانيکه جمشيد در بلخ به تخت می نشست و پرچم های سپيد در 'بلخ بامی' بلند می کرد و به روايتی ديگردراين روز يما پادشاه توسط ديوان به هوا برده می شد.".
     ازویکی پدیای فارسی
"در تاریخ باستان، بلهیکا یا باختر را همان "بخدی" اوستا می دانند که با استناد به اقوال محققین، این شهر باستانی کانون رهایش و مدنیت شاخهٔ هندواروپایی است که در فلات ایران و هند بسط و توسعه یافت و در عصر ودائی ها، آریاییان از شمال به جنوب سلسله کوه های هندوکش پراکنده شدند.
باختر مرکز و آغازگر زبان اوستایی و دین زرتشتی بود. بیشتر خاورشناسان زادگاه زردتشت را باختر (بخدی) می دانند.
در اوستا با کلمات ساده، از زندگی بدون تکلف و آرایش یما (جمشید) پادشاه سخن رانده شده است. نام پادشاهان آریایی که بنیان گذار برابری، حکمروایی و اداره بودند به پیشدادیان باختر نیز معروف است. در سرودهای ودائی از "یاما" که در اوستا "یما" است، نام برده اند.
پادشاهان قدیم بلخ عبارت بودند از پیشدادیان، کیانیان، اسپه ها که پسانها در شاهنامه فردوسی و روایات مؤرخان نیز از آنها یاد شده است. آریایی ها که به باختریان ثروتمند نیز شهرت داشتند، در اوایل هجوم و حملات قبیله های بدوی آسیای مرکزی قرار گرفتند. زمانیکه مادها و سپس هخامنشی ها، دولت های خود را در هگمتانه و پارس شکل دادند و اداره آنان نظم گرفت، ميان سالهای ۵۴۰ و ۵۴۵ قبل از میلاد متوجه باختریان گردیدند و برای تسخیر این سرزمین ثروتمند لشکرکشی ها کردند. سپس مناطق کرمانیا، پارت، باختر، هریوا، ستاگیدیا (افغانستان مرکزی) و درنگیانا در تصرف هخامنشی ها درآمد. بعد از کورش، داریوش از جمله شاهان مقتدری بود که به مناطق مفتوحه قناعت نکرده و سلسله فتوحات خود را تا دامنه سند ادامه داد. سپس متوجه غرب پارس شد. دراین زمان اداره کنندگان ساتراپی های شرقی خواهان استقلال و تأسیس سلطنت های جداگانه شدند و تحرک استقلال طلبی باعث شد تا مردم، "بسوس" والی باختریان را پادشاه این سرزمین اعلان کنند."
   
  تبصره اینجانب برنوشته های بالا
     کلمه بلهیکا را به باخترتبد یل کرده، دوحرفیکه هیچ شباهتی بیک دیگرندارند، فقط حرف اول هرکدام به ب شروع شده که میتواند هزاران حرف دیگری را با ب شروع کرد، ازاقوال محققین یاد میکند ، معلوم نیست کدام محققین؟.ازشهرباستانی بی تاریخ حرف میزند، شاید منظورش شهرپنجهزارساله افسا نه با شد ، این ها را به جایش گذاشته وبا یک خیز 2400 ساله ( زردشت حدود 600 سال و "یما" پادشاه 3000 هزارسال قبل ازمیلاد بود) خود را به زردشت رسانده، وقصه "یما ی" پنجهزارساله راخا تمه میدهد.
تاریخ قدیم را میشود با تفاوت چند ده سال ویا صد سال قا بل اغماض دانست ولی 2400 سال مدت بسیارطویلیست که غیرقا بل اغماض است، میشود گفت نصف تاریخ را نادیده گرفتن است.
زمانیک ازافسانه خارج وبه تاریخ واقعی میپردازد، مینویسد هخا منشی ها در 540 قبل ازمیلاد چه کارها ی کرده بودند. تاریخ 540 قبل ازمیلاد تاریخ درستی است، اما از شروع سلطنت یما با بیرق های بلند، ازپنجهزارسال به بعد الا تولد زردشت که مدت 2400 سال میگزرد ، نه قصه، نه آثارتاریخی ارائه میدهند.. تازه معلوم نیست این قصه 2400 ساله چطور با آن شرائط تا تولد زردشت باقی مانده بود. جالب اینکه درنام "یما" ویا" جمشید"، اختلاف نظری ندارند ولی نام زردشت که 2400 سال بعد از"یما" میزیسته است، اختلاف نظردارند.
در همین ویکی پدیا میخوانیم
"در اوستا زَرَت اّشْتَرَ به معنی «شتر زردفام» است. بیشتر از ده شکل برای نام زرتشت در زبان فارسی موجود است. زارتشت، زارهشت، زرادشت، زارهوشت، زردهشت، زراتشت، زرادشت، زرتهشت، زرهتشت، زره‌دست و زره‌هشت از این قبیل است ولی او خود را در گاتها زرتشتر می‌نامد."
    نتیجه
    
به عقیده من "آریائی ها" نسبت شرائط سخت اقلیمی به مانند شمال اروپا به طوربدوی زندگی ونمی توانستند دائم درجائی باقی مانده وتمد نی براه اندازند، دائم درحرکت برای شکارو بد ست آوردن خوراکه برای خود وحیوانا ت شان بودند، جاهای مساعد مانند کناردریای نیل ودجله وفرات که همه فصل گرم بود، شرائط مساعدی را بوجود آورده بود که انسانها بتوانند، در یک محل جمع وبه زراعت بپردازند. نه اینکه برای بدست آوردن خوراکه مجبوربه مهاجرت شوند، آهسته آهسته جمعیت بزرگی گردهم جمع شدند، وبا حاصل مازاد تولید، فرصت برای ظهوردیناستی و وجود آورنده تمدن ها، ازقبیل سومری ها درکنارفرات وفراعنه درکنارنیل بوجود آمد، درحالیکه درقفقاذ وساحل دریای آمو با زمستان سرد چنین رخ دادی بعید به نظرمیرسید، همین طورشرائط اروپا بدان منوال بود.
     پنجهزارسال پیش وکمی پیشترازآن شروع دوره برونزاست، دوره آهن حدود 1200 سال قبل از میلاد، برای اولین باردرافریقای غربی بعدا شرق میانه و ایران رواج یافت، باگذ شت 400 سال، به اروپا رسید . با بکاربرد آهن بقسم افزار، توانستند انسانها درمناطق نسبتا نا مساعد برمشکلات غلبه و دیناستی ها وتمدن هائی را بسازند. تعجب نباید کرد که
قیمت آهن بعضا بلند ترازطلا بود.
ولی تاریخ نویسان ما که افسانه را بجای تاریخ حقیقی قبول دارند، دنبال آ ثارآرخیولوجی نمیگردند، وشاید هم میدانند که افسانه، آثارآرخیولوجی ندارد، افسانه را هرقدرزیباترومبالغه آمیزتربیان کنند شیرین ترمیشود
" بلخ زیبا با بیرق های بلند" ویا بعضی ها ازپنجهزارگذ شته، ازدوره برونز چه که ازدوره مس وحتی به دوره حجرمیرسانند، باید خود را ازهمه جلو ترقراردهند، درغیرآن انسان آریائی محسوب نمیشوند، افسانه اندوزی با علم آموزی فرق دارد، وبا عث آن میشود که مردم ازتاریخ حقیقی خود نا آگاه بمانند.
مینویسند درفلان جا نوشته است، حتی حاضربه ارائه همان نوشته افسانه ای هم نیستند، این مصری ها وعراقی ها، با ارائه آثارآرخیولوژی خود ثبوت میکنند که تاریخ وتمدن بیش ازپنجهزارساله دارند، اسناد آن ها نه ازروی افسانه بلکه آثارآرخیولوجی است، بطورمثال سومری ها آثاردربابیلیون وغیره دردید تماشاگران قرارداده اند.
    
اگر میخواهند تاریخ باستانی افغانستان را معرفی کنند، به عوض افسا نه سرائی، آثارباستانی که ازنگاه علمی دلالت برتاریخ افغانستان بکند، ارائه دهند ، علم امروزی قادراست که تاریخ نسبتا دقیقی آثار باستانی را تعین کند.

created 5th November 2008

 

  http://www.ranginkamanesolh.blogfa.com

افغانستان و جنگ جهانی سوم
 
ایران و جنگ جهانی دوم

     جنگ جهانی دوم به دلایل بسیاری آغاز شد. بعضی از اصلی تربن آن‌ها،بحران  اقتصادی درخواست   غرامت از جمهوری و ایمارآلمان پس از جنگ جهانی اول رکود اقتصادی و نیاز جاپان به مواد اولیه بود که باعث ظهور و رواج اندیشه فاشیزم و ملی گرایی ظهور اندیشه دیکتاتوری و محدود کردن فکرواندیشه جنگ شد، جهانی اول به پایان رسید، اما نظام سرمایه‌داری اروپا جنگ دیگری را آبستن بود. سرمایه‌داری اروپا از بازارهای پس از جنگ فربه شده بود. تنها چند ماه پس از جنگ جهانی اول بود که شوراهای انقلابی کارگری به ویژه در آلمان پدید آمده و شدیداً طبقهٔ حاکم را نگران کرده بودند. به همین خاطر طبقه‌ی حاکم آلمان به تسلیح میلشیای ارتجاعی همت گمارد تا «خطر» انقلاب را برطرف کرده و بتواند روسیه را از حمایت کارگران اروپا محروم نماید. شوراهای انقلابی کارگری درهم‌کوبیده شدند و بحران اقتصادی بر جای ماند تا این که در سال ۱۹۲۹ میزان بیکاری به درجه‌ای بی‌سابقه رسید. اشتهای استعماری قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری و رقابت‌هایشان هم در این زمان به شدت تقویت شده بودند. دو اتفاق مهم آتش اولیه جنگ جهانی دوم را برافروخت، حمله ژاپن به چین (جولای ۱۹۳۷)و اشغال لهستان توسط آلمان (سپتامبر ۱۹۳۹). کشورهای درگیر جنگ جهانی دوم دو گروه بودند که به نام متفقین و متحدین شناخته می‌شوند.    آلمان در ۱ سپتامبر     ۱۹۳۹ به لهستان  حمله کرد، این تاریخ متداول آغاز جنگ جهانی دوم در غرب می‌باشد. در پی این با اعلان جنگ کشورهای انگلیس، فرانسه و بلژیک به آلمان جنگ جهانی دوم آغاز گشت ، روز ۲۲ ژوئن ۱۹۴۱ عملیاتی با نام رمز بارباروسا آغاز گشت. پنج میلیون سرباز ارتش هیتلری (Wehrmacht) به شوروی  حمله‌ای برق‌آسا کردند. روز ۳ مارس همان سال هیتلر دستوری با این مضمون صادر کرده بود:«تمام شوراها باید نابود شوند، هر سرباز آلمانی که در این راه قوانین بین‌المللی جنگ را زیرپا بگذارد عفو و بخشوده می‌شود.»

پس از شروع جنگ جهانی دوم ۱ سپتامبر ۱۹۳۹آغاز شده بود، ایران بی‌طرفی خود را اعلام کرد، اما به دلیل گستردگی مرز ایران با اتحاد جماهیر شوروی  و درگیری با آلمان این بی‌طرفی ناپایدار بود. ارتش متفقین به بهانه حضور جاسوسان آلمانی در ایران به اشغال کشور مبادرت ورزید.

در روز ۳ شهریور ۱۳۲۰ نیروهای شوروی از شمال و نیروهای بریتانیا از جنوب به ایران حمله کردند و شهرهای سر راه را اشغال کردند و به سمت تهران آمدند. ارتش ایران به سرعت متلاشی شد. رضاشاه  ناچار به استعفا شد. متفقین با انتقال سلطنت به پسر و ولیعهد او -محمدرضا - موافقت کردند.

پس از اشغال راه‌آهن سراسری ایران برای انتقال کمک‌های نظامی به پشت‌جبهه شوروی، بر اساس قانون وام و اجاره مورد استفاده قرار گرفت.

پس از اتمام جنگ، ارتش بریتانیا ایران را ترک کرد ولی نیروهای نظامی کشور شوروی، همچنان در شمال غرب ایران باقی ماندند، که به تشکیل دو حکومت مستقل و کوتاه‌مدت جمهوری مهاباد در کردستان و فرقه دموکرات در آذربایجان انجامید.

سوم شهریور ۱۳۲۰، ایران به اشغال نیروهای نظامی شوروی و بریتانیا درآمد. نیروهای شوروی از شمال و شرق و نیروهای بریتانیایی از جنوب و غرب، از زمین و هوا به ایران حمله کردند. این حادثه در کشاکش جنگ جهانی دوم رخ داد و این حمله حاصل سومین تبانی روسیه و بریتانیا بود که به زیان حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران شکل میگرفت. قرن نوزدهم در پایان جنگهای طولانی روسیه با ایران، تبانی این کشور با بریتانیا علیه ناپلئون در اروپا، سبب حمایت بریتانیا از انعقاد پیمانهای گلستان و ترکمنچای و تحمیل آن بر ایران شد. اوایل قرن بیستم میلادی نیز، پیمانهای ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ سبب تقسیم ایران به حوزه نفوذ دو کشور بریتانیا و روسیه و زمینه ساز حضور نظامی آنان در ایران شد. سومین بار در جنگ دوم جهانی بود که بهانه حضور کارشناسان آلمانی در ایران، اشغال ایران را در پی داشت.

                                              

    نماد ايمايي صلح

Peace signs

      استفاده از این نماد در زمان جنگ جهانی دوم در اروپا ترویج یافت و چیزی است متفاوت از نماد مذهبی آمرزش کاتولیک . شکل این نماد آشنا که با دوانگشت اشاره و میانی شکل حرف “وی ” انگلیسی ( حرف اول کلمه ویکتوری) را نشان می دهد در نقاشی های دیواری و پوستر ها به نشانه رهایی از دست نیروهای اشغالگر کاربرد یافت . این نماد به خصوص در میان جنبش های صلح طلب جوانان در دهه های 60 و 70 به علامت پیروزی صلح و حقیقت استفاده می شد.

     مدیران اجرایی کنگره جهانی همبستگی – آی سی ای – برای اولین سال برگزاری مجمع ,که در جولای 1923 در ” شهر” اسن” آلمان برگزار شد, برنامه ریزی وسیعی به عمل آوردند.
آنان در نظر داشتند که با شناسایی و تعریف ارزش ها و مقاصد اصلی جنبش های تعاونی سراسر دنیا و پیشینه تاریخی این گونه حرکات و به منظور رسمی تر شدن و
اتحاد جدی تر این تعاونی ها در راه رسیدن به وفاق جهانی , نظام مالی مناسب , مساوات و صلح جهانی علامت یا نشانی ویژه طراحی کنند.
 

پرچم رنگین کمان صلح

     بنا بر این آنان رنگین کمان صلح را به علامت :

قرمز : نشان شجاعت
نارنجی : نشان امید به امکان رسیدن
زرد : نشان تداوم نبردی است که سبز به پا کرده
سبز : نماد گسترش و استادگی جنبش در راه ایجاد جمعیتی بزرگ تر وتفهیم و رسیدن به اهداف و ارزش های
صلح طلبانه .
آبی آسمانی: نشان افق و امید ها و ضرورت آگاهی عمومی از راه آموزش و دستیاری محرومان و ایجاد
همبستگی میان محرومان جهان.
آبی تیره : نماد بدبینی و یادآور این که انسان های دارا در جهانی نیازی به اتحاد و مشارکت قلبی در این جنبش نمی بینند.
بنفش : رنگ گرما , دوستی و زیبایی .

http://www.kolahstudio.com/Underground/?p=48

 صبح بخیر افغانستان

http://www.gma.com.af/Documents%20of%20GMA/All%20News/Archive%20of%20October%202007/news13.htm

        

                بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط خاطره | 

 ۵           

      نوشتن کتاب های رنگین  برای اطفال، اطفال را در اموزش تشویق و باعث علاقمندی شان به درو س میگردد.

تصویر


http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c%d9%86+%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%86&SSOReturnPage=Check&Rand=0

رنگ های رنگین کمان شفا میدهد

 

ایا تا کنون به زندگی بدون رنگ اندیشیده اید؟ چه تصوری از طبیعت بی رنگ دارید؟
     زندگی طبیعت به هر صورت زیباست اما رنگ به جز زیبایی و جلا ، دارای انرژی های روح بخش، طرب انگیز و جا نفزا نیز هست.
     خداوند همه چیز را از خاک آفرید اما هستی را به رنگ های زیبا مزین نمود تا انسان ها شادی و آرامش یابند. رنگ قدرت ویژه ای برای شفای روح و جسم ما انسان ها دارد. امروزه با کمک علم روانشناسی رنگ ها به بسیاری از خصوصیات فردی و تاثیر هر رنگ در روحیات و شخصیت انسان ها پی برده اند. با استفاده از اصلی و مکمل، با شفا بخشیدن و بازگشت سلا مت و ایجاد توازن روحی را برقرار می سازند. در شفا بخشی با رنگ، طرق گوناگونی وجود دارد. شما می توانید رنگ مورد نیاز را به صورت یک هاله یا لا یه محافظ پیرامون خود با عضو بیمار خود تجسم کنید. می توانید هوایی با رنگ مورد نیاز را استنشاق کنید و همه حواس خود را بر بهبود متمرکز کنید یا از راه خوردن خوراکی های رنگی، گوهر یا بلوری با رنگ مناسب به سلا متی، نشاط و آرامش دست یابید.
قرمز:
رنگ محرک و هیجان آور است. باعث ترشح آدرنالین شده و جریان گردش خودن را سرعت می بخشد و نیروی حیات از بین رفته را تجدید می کند. قدرت عضلا نی افراد در زیر نور قرمز در مقایسه با نوری آرامش بخش تا پنجاه درصد افزایش می یابد اگر از کار روزانه خسته اید، دوره نقاهت را می گذرانید و کم اشتها و سست و کاهل شده اید، از رنگ قرمز استفاده کنید. خوراکی های قرمز شامل: گوشت، چغندر، انگور، گوجه فرنگی و تمامی میوه هایی که پوست قرمز دارند، هست. بلور: لعل قرمز بهتر است و به کمر آویزان شود چون ممکن است سردرد و سرگیجه بیاورد.
نارنجی:
رنگی است که احساس رضایت و سرزندگی را در انسان ایجاد می کند.
این رنگ لوزالمعده، طحال و شش ها را تقویت می کند، بنابراین باعث برطرف شدن برونشیت، آسم، آنفلوانزا و سرماخوردگی است. تحریک کننده و نیرو دهنده است و به پوست شادابی می بخشد. خوراکی های نارنجی شامل: پرتقال، هویج، کدو، ذرت شیرین و زرد آلو است. بلور: چشم ببر (قدرت و تحمل و جرات می دهد.
زرد:
رنگ روح بخش و محرک ذهن است، که روحیه را بالا می برد و می تواند افسردگی را برطرف کند. این رنگ اساسا بردستگاه اعصاب موثر است، نیروی عضلا نی را تقویت می کند. می توان برای رفع یبوست، نفخ شکم، سو»هاضمه و تپش قلب از آن استفاده کرد، اما به هر حال لا زم است با احتیاط مصرف شود چون مقدار زیاد آن باعث بروز اسهال می شود. خوراکی های زرد شامل: کره، زرده تخم مرغ، گریپ فروت، خربزه و میوه هایی با پوست زرد است.
بلور:
کوارتزلیمویی رنگ (کمک به تمرکز حواس و کاهش نگرانی).
سبز:
رنگی هماهنگ کننده و شفا دهنده و نیرو بخشی طبیعی است. اضطراب و تنش های عصبی را از بین می برد و غده هیپوفیز را تحریک می کند. سبز ملا یم به رفع سردرد کمک می کند.این رنگ یکی از آرامش بخش ترین رنگ ها برای چشم انسان است و در شفا بخشی با رنگ بیشترین مورد استفاده را دارد و همیشه جزو رنگ های باروری محسوب شده است. سبز، رنگ زندگی و سلا متی است.
خوراکی سبز شامل تمامی میوه ها و سبزی های سبزرنگ است.
بلور:
یشم سبز (عشق وخرد می دهد) و کهر بای سبز (استقلا ل و افکار بزرگ می دهد):

آبی:
رنگی است که خاصیت ضد عفونی کننده دارد و قابض است.
آبی، رنگ آرامش بخش و تسکین دهنده است و برای رفع هر نوع تب و آماس از آن استفاده می شود. زیرا اثر خنک کننده دارد، اشتها را از بین می برد، برای سرماخوردگی و گلو درد و گواتر مفید است، همچنین برای بریدگی، خراش، سوختگی و روماتیسم کارایی دارد. خوراکی های آبی شامل: بلوبری (میوه ای از خانواده تمشک) و آلو است. بلور: سودالیت (به ابراز وجود شخص کمک می کند) آزوریت (آگاهی معنوی را افزایش می دهد).
نیلی:
خاصیت خنک کننده دارد و در سطوح جسمی و روحی و احساسی از آن استفاده می شود. این رنگ خونریزی را کاهش می دهد و معمولا برای مشکلا ت گوش و حلق و بینی از آن استفاده می کنند.
خوراکی های نیلی شامل: انگور، آلوسیاه و شاه توت است.
ـ بلور:
سنگ لا جورد (به معنویت کمک می کند) فلوریت (بعد از آشفتگی احساسی دوباره بدن را به حالت اولیه بر می گرداند).

بنفش:
در بالا ترین سطوح کارایی دارد و برای رفع تنش های عصبی و افسردگی بسیار مفید است. در معالجه بیخوابی و مشکلا ت بینایی و نابسامانی های ذهنی اثر مطلوب به جا می گذارد.
خوراکی های بنفش شامل: بادنجان، انگور، شاه توت، کلم بنفش است. بلور: یا قوت کبود (پشتیبانی مقتدر) فلوریت بنفش (باعث برقراری تعادل بدن و آگاهی معنوی می شود).
همچنین شما می توانید به آب، با رنگی که لا زم دارید انرژی بدهید. برای این کار کافی است آب را در لیوان رنگی (رنگ مورد نیاز) بریزید و آن را چهار ساعت کنار پنجره یا در محلی زیر نور خورشید قرار دهید. اگر آب این لیوان را در یخچال نگه دارید به مدت دو هفته خاصیت خود را حفظ می کند. اگر لیوان رنگی ندارید شیشه ای رنگی بین ظرف و منبع نور قرار دهید. این آب نیروزا می توان نوشید و برای شست و شو به کار برد.
رنگهای شفابخش

واكنش ما به رنگ، به احتمال زیاد واكنشی عاطفی است، در حالی كه واكنش ما به شكل، واكنشی فكری است.

روانشناسي رنگها

رنگها بر نيازهاي روحي-رواني، شرايط يادگيري، کنترل رفتارهاي خشمگينانه، احساسات، درمان افسردگي و اختلالات يادگيري و سطح انرژي اثر دارند.رنگها در کنترل نبض، تپش قلب، فشار خون، اشتها و حتي خواب مفيد هستند و همچنين در درمان بيماريهايي مثل ميگرن، سرطان، اعتياد و امراض پوستي و حتي تومورهاي مغزي اثر دارند.
رنگها در هر جا از دنيا و به تناسب فرهنگ و عرف هر جامعه معاني متفاوت و حتي متضاد دارند.براي مثال سفيد در کشوري مثل ايران نشان شادي، پاکدامني است و براي مراسم جشن و عروسي استفاده مي شود، در حاليکه در کشوري ديگر نشان روحانيت است و در مراسم عزاداري کاربرد دارد.
شايد تا به حال از خودتان پرسيده باشيد که چرا کشتي و يا هواپيماي سياه نداريم؟و يا چرا هيچ جعبه شکلاتي سبز نيست؟شايد در اين مطلب جوابهايتان را پيدا کنيد.
متأسفانه به دليل جذابيت روانشناسي رنگها، اين شاخه از علم مورد سوء استفاده قرار گرفته است.در هر سايت، مجله، روزنامه و يا وبلاگي از اين مطالب زياد ديده مي شود ولي درست يا غلط بودنشان مشخص نيست.
پروفسور لوشر از دانشمنداني است که حدود بيست سال و اندي در اين مورد تحقيق کرده است.
حال بد نيست از نظر اين محقق در مورد روانشناسي رنگها براي بعضي از رنگهاي پر طرفدار نگاهي بياندازيم.
پروفسور لوشر مي گويد:

سياه:
سياه رنگي مطلق است که در فراسوي آن، زندگي تمام مي شود.سياه يعني نه، که نشانه اي از ترک عشق و انصراف از فعاليتهاي جمعي است.به معني نيستي، نااميدي به آينده و سکوتي ابدي است و حس سنگيني را به افراد القا مي کند.تأثير خوبي بر مزاج ندارد و در کودکان هم اثرات منفي دارد.دوستداران رنگ سياه معمولا" خسته و افسرده اند.اگر خسته نباشند، ناراضي اند.اگر ناراضي نباشند، مغرورند.اگر مغرور نباشند، انکار مي کنند.اگر انکار نکنند هم ناراضي اند، هم مغرور، هم خسته و هم انکار مي کنند اما احتمالا" خودشان هم خبر ندارند.
طرفداران سياه زياد هم نااميد نشوند چون از طرفي ديگر سياه نمادي از آبرومندي و شرافت است(ديده ايد ماشين هاي شيک و کلاس بالا معمولا" سياه و براقند.
قهوه اي:
آدمهاي قهوه اي را بدون قسم خوردن مي توان باور کرد، يعني حرفشان سند است.اما طرفداران اين رنگ معمولا" آواره اند(جالب است بدانيد که رنگ مورد علاقه آوارگان جنگ جهاني دوم، قهوه اي بوده است).قهوه ايها يا يک بيماري جسمي جدي دارند و يا مشکلي که به نظر آنها غير قابل حل است، پس اين افراد از نظر جسمي و روحي در خطرند.
خاکستري:
خاکستري را در کهنسالان و خانه سالمندان بايد پيدا کرد.اين افراد معمولا" غمگينند و محافظه کار و حتي اگر آهنگي گوش کنند(اگر خجالت نکشند)، غمگين است(مثلا" مثل اينکه ايرانيها داريوش گوش کنند)، مثل اينکه به آنها گفته اند خوشي بي خوشي.
قرمز:
قرمز پسندها پر از شوق زندگي، عاشق و مبارزه طلب، پرتکاپو و شجاع، اهل معاشرت، شلوغ و پر سروصدا هستند.ظاهرا" نيرويشان تمام نشدني است، خوب مشت مي زنند و کتک خورهاي خوبي هم هستند.در مجموع و خلاصه اينکه برونگرا هستند.قرمز باعث افزايش نبض و فشار خون مي شود.(هر چي باشه پرسپوليسه ديگه)
آبي:
آبيها خلاقند و هميشه فکرهاي تازه مي کنند، مورد احترام، آرام و دوست داشتني هستند و احساساتشان را خوب کنترل مي کنند.عاشق تنهايي، احساساتي و ملايم اند.نماد ابديت و عمق و کمال گرايي است.از ويژگيهاي افراد آبي دوست صلح، مهرباني و هماهنگي است.(طرفداران آبي به خودشون نگيرند، هميشه و همه جا استثنا هست).اين رنگ سبب کاهش نبض و فشار خون مي شود.
سبز:
آدمهاي سبز مذهبي اند.در انجمنهاي خيريه يا بيمارستان يافت مي شوند!!!مضطرب و انعطاف پذيرند.اگر دنبال شريک(البته شريک تجاري نه زندگي) مي گرديد سعي کنيد سبز باشد(نه اينکه رنگ پوستش سبزه باشد).رنگي مقدس است.سبزها اصلاح گرند و بسيار علاقه به نصيحت کردن دارند.کوشش و پشتکار عجيبي دارند.
زرد:
آدمهاي زرد بر خلاف نظر عموم بيمار و رنجور نيستند و منتظر خوشبختيهاي بزرگند.آرام و قرار ندارند.توسعه طلب و اهل اختراعند.گاهي حسود و معمولا" بلند پرواز.
بنفش:
بنفش دوستها صميمي و حساسند وذوق عارفانه دارند.گاهي آنقدر صميمي مي شوند که قضاوت و تصميم درست نمي توانند بگيرند.
نارنجي:
نارنجي پسندها اهل مسابقه و سلطه طلبند و سرشار از آرزوهاي دور و درازند.
ارغواني:
ارغواني ها پايشان روي زمين است و سر و فکرشان در ابرها پرواز مي کند(البته فکر بد نکنيد!!).عاشق دين و عرفان اند.انديشمند و عاشق مناظره و اثبات حقايق، اما هنوز معلوم نيست که چرا يک دفعه از اين رو به آن رو مي شوند و بنابراين اصلا" به فکر پيش بيني آنها نباشيد.
تغيير رنگ محبوب با گذشت زمان امري طبيعي است اما اگر ناگهاني باشد بحث برانگيز و عجيب است.
رنگ دوست ها
دوستي که رنگش سبز هست... اوني که همه چيز رو
از دريچه مثبت نگاه ميکنه و خوبي هاتو مي بينه..و هميشه بهت
اميد ميده
دوستي که رنگش آبي هست ..رنگ دريا و آسمون ..اوني هست
که واسمون صلح و آرامش مي ياره
دوستي که رنگش زرد هست ...رنگ خورشيد ..اوني هست که باعث
شادي ما ميشه...و وقتي که ما ناراحتيم .مارو مي خندونه
دوستي که رنگش قرمز هست .اونيه که قوانين و مقررات زندگي رو به ياد ما مياره وبا جملات گرم و پر از محبت اين اميد رو ميده که واسه عوض شدن فرصت هست
حالا!!!دوستي که رنگش نارنجي هست..رو ح ما را سرشار از انرژي مثبت ميکنه..با چي؟؟
با ويتامين عشق و محبت که باعث بالندگي ما ميشه
دوستي که رنگش خاکستري هست؟؟؟؟اگه گفتين؟؟
هموني هست که به ما معني سکوت رو ياد ميده..با عکس العملها و تفکرو درون نگري باعث ميشنه که خود و بقيه رو بهتر بشناسيم.
دوستي که رنگش بنفش هست ..رنگ آدماي خاص و شريف, درستکار.. کمک ميکنه تا حقايق رو به درستي و از صميم قلب درک کنيم
دوستي که رنگش قهوه اي هست...ميتونه کمک کنه به ما که يه کمي واقع بين باشيم و خيلي تو رويا و آسمون سير نکنيم و فکراي غلط رو به دور بياندازيم..و به وقايع روزمره و ساده زندگي با ديد منطقي نيگاه کنيم.
دوستي که رنگش سفيده...کسي هست که کمک ميکنه واقعيت هاي پشت پرده و حکمت هارو از لابلاي تجربيات و اتفاقاتي که واسمون مي افته بهتر درک کنيم..
ما اگه همه دوستامون رو تو يه مهموني دور هم جمع کنيم ..ديگه تمام رنگاي قوس و قزح رو داريم و ..در واقع يه رنگين کمون از عشق درست کرده ايم....

رنگ‌ها، لباس‌ها و روابط اجتماعي

از آن‌جايي كه رنگ‌ها در دنياي مد و لباس اهميت خاصي داشته و معاني گوناگوني را انتقال مي‌دهند، طراحان همواره در به‌كار بردن آن‌ها توجه ويژه‌اي نشان داده و به دنبال آن اثرات متفاوتي بر خلق و خوي افراد باقي مي‌گذارند.
به گفته نورما كامالي، يكي از طراحان مد: «به‌طور ‌كلي سياه رنگي برگزيده و ممتاز است، اما امروزه كاربرد كمتري داشته و بيشتر در مراسم عزاداري به كار برده مي‌شود. در صنعت مد، رنگ سياه رنگي است كه در بروز يا تشديد حالت افسردگي و غم دخالت دارد.» اين در حالي‌ است كه دكتر جوديت واترز، استاد روان‌شناسي دانشگاه فرلي ديكنسون معتقد است: «رنگ‌هاي روشن باعث افزايش روحيه و ايجاد حالت شادابي، به ويژه پس از روزهاي غمگين زمستان مي‌شود.»
از طرفي مردم بيش از آن‌كه به حرف‌هاي شما توجه داشته باشند به لباسي كه پوشيده‌ايد توجه دارند. بنابراين رنگ‌ها مي‌توانند همچون مهماني ناخوانده بر روابط شما با ديگران تأثير بگذارند. به همين ترتيب شايد پوشيدن لباس‌هاي با رنگ‌هاي اسپرت و نمايشي به كمي اعتماد به نفس نياز داشته باشد. به طوري كه به عقيده جون روچ، از مشاورين طراحي و مد: در صورتي كه نمي‌خواهيد توجه و واكنش ناخودآگاه مردم را به سوي خويش جلب نماييد بهتر است اين رنگ‌ها را در لباس‌هاي خود به‌كار نبريد چرا كه نمي‌توانيد خود را در آن‌ها پنهان كنيد.» از طرف ديگر توصيه واترز اين است: «اگر مي‌خواهيد جدي گرفته شويد بهتر است به جاي رنگ‌هاي تند و فسفري بيشتر از رنگ‌هاي مات استفاده كنيد.»
كامالي نيز همانند روچ كه معتقد است رنگ‌ها به انسان انرژي مي‌دهند، مي‌گويد: «تنوع رنگي الهام‌بخش است. پوشيدن لباس‌هاي رنگي در افراد تجربه‌اي بسيار متفاوت از پوشيدن لباس‌هاي سياه را ايجاد مي‌كنند.
رنگ‌ها مانند خورشيد مملو از نور و روشنايي‌اند و حالتي خوشبينانه و زندگي‌بخش را به وجود مي‌آورند
به نظر روچ؛ سبز نمادي از رشد و شكوفايي بوده و از آن‌جايي كه پرانرژي‌ترين رنگ محسوب مي‌شود، با پوشيدن آن احساسي از تندرستي و خوشبختي را در فرد ايجاد مي‌كند. نارنجي نيز از انرژي زيادي برخوردار است و گرما، آتش و حاصلخيزي را القا مي‌كند. اين در حالي است كه زرد، يكي ديگر از رنگ‌هاي پرانرژي، سرزندگي، حركت وجواني را به ارمغان مي‌آورد.

اما سرخ، مفهومي از حمايت، شجاعت، و علاقه و اشتياق شديد را با خود دارد.
در اين ميان طيف‌هاي مختلف آبي هر يك معاني متفاوتي را انتقال مي‌دهند:
آبي روشن نمادي از آب، آسمان و بهشت،
آبي متوسط دوستي و صميميت خالصانه،
و آبي كهربايي زورمندي، چالاكي و جنبش به همراه دارد.
ارغواني نيز كه هميشه از رنگ هاي سلطنتي به شمار مي‌رفته از جمله رنگ‌هايي است كه قدرت، بزرگي و فراواني را به نمايش مي‌‌گذارد.
اما بنفش از آن‌جايي كه باعث برانگيختن هيجانات و عواطف مي‌گردد، به نظر روچ بهتر است در اطراف افراد بيمار به‌كار برده نشود زيرا با تخليه هيجاني او، وي را ضعيف‌تر مي‌كند.
اكنون ورا وانگ، يكي ديگر از طراحان لباس به سراغ طراحي لباس‌هاي رنگي به جاي لباس‌هاي هميشه سفيد عروس رفته و مي‌گويد: «به همان اندازه كه عاشق سنت لباس سفيد براي عروس هستم، فكر مي‌كنم كمي تخطي از اين سنت هم مي‌تواند زيبا و جالب باشد. به‌كار بردن رنگ‌هاي آبي، صورتي، زرد و سبز روشن به جاي سفيد در لباس عروس غيرمنتظره و بسيار هيجان‌انگيز است.»
به عقيده كامالي رنگ در مدهاي لباس چيزي بيش از تمايلات آني و بي‌هدف بوده و تغييرات ناگهاني در آن بيشتر از ايجاد و تغييرات فاحش در مدل لباس تأثير مي‌گذارد. رنگ همچون خوني در رگ‌هاي دنياي مد در جريان است.
آبي:
آبيها خلاقند و هميشه فکرهاي تازه مي کنند، مورد احترام، آرام و دوست داشتني هستند و احساساتشان را خوب کنترل مي کنند.عاشق تنهايي، احساساتي و ملايم اند.نماد ابديت و عمق و کمال گرايي است.از ويژگيهاي افراد آبي دوست صلح، مهرباني و هماهنگي است.(طرفداران آبي به خودشون نگيرند، هميشه و همه جا استثنا هست).اين رنگ سبب کاهش نبض و فشار خون مي شود

رنگ زرد تحريك‌كننده ذهن، ‌هوش و سيستم اعصاب است

يك روانپزشك اظهار داشت: رنگ‌هاي روشن همچون رنگ‌هاي سبز و آبي، موجب كاهش ضربان قلب، فشار خون و تنفس ‌شده و آرامش‌ بخش‌ هستند
با توجه به اين كه برخي رنگ‌ها، خاصيت تحريك كنندگي و برخي رنگ‌ها آرامش‌بخش هستند، تركيب رنگ‌ها در طبيعت به نحوي است كه باعث ايجاد تعادل در روح و روان مي‌شود ‌برخي رنگ‌ها در طبيعت مانند رنگ‌هاي قرمز، محرك و برخي رنگ‌هاي روشن مثل سبز و آبي به انسان آرامش مي‌بخشند، به عبارتي رنگ‌هاي محرك با تاثير بر روي بدن موجب افزايش ضربان قلب، فشار خون و نبض و تنفس مي‌شوند و در مقابل رنگ‌هاي روشن موجب كاهش اين فاكتورها مي‌شوند رنگ سفيد نماد پاكي و سمبل قداست است و با عنايت به اين كه رنگ سفيد، نشاط، سرور و پاكي را به همراه دارد، در احاديث زيادي به پوشيدن لباس سفيد تاكيد شده است رنگ زرد سمبل روشنايي،‌ فعاليت، ‌كار‌، تلاش‌، مفرح، ‌شادي آور و رنگ اميد است، لذا توصيه مي‌شود كودكان از لباس زرد استفاده كنند‌رنگ زرد از نظر درماني، رنگ تحريك‌كننده ذهن، ‌هوش و سيستم اعصاب است و به دليل خاصيت محرك و شادي‌آور آن در درمان بيماران افسرده، ‌بي‌حوصله و گوشه‌گير استفاده مي‌شود.
از دید یک روانپزشك:
‌رنگ سبز زيباترين رنگ‌هاست و به عنوان رنگ جواني و سمبل و نماد رشد و نمو و علامت بهار است. اين رنگ نمايشگر حيات و سر زندگي است و از نظر درماني رنگي آرام بخش اعصاب و در رفع خستگي موثر است و از خاصيت ضد اضطرابي برخوردار است بررسي‌ها نشان داده است رنگ سبز مي‌تواند فشار خون‌، تنفس و ضربان قلب را كاهش دهد. بنابراين از اين رنگ در رنگ‌آميزي ديوار اتاق‌هاي عمل و لباس پرستاران بيمارستان‌ها و مراكز بهداشتي استفاده مي‌شود رنگ قرمز شادي آفرين، ‌نشاط آور، ‌نيروبخش، ‌اشتها آور است و احساسات را تحريك مي‌كند،وی افزود: اين رنگ اعتماد به نفس را افزايش مي‌دهد ولي به دليل تحريك كنندگي توصيه مي‌شود افراد داراي مشكلات اعصاب و روان از آن پرهيز كنند

رنگ قرمز نماد خطر و هشدار نيز است و بررسي‌ها نشان داده است كه رنگ قرمز ميزان فشار خون و ضربان قلب را افزايش مي‌دهد.
اين متخصص بيان داشت: رنگ قرمز از بين رنگ‌ها، رنگ گرم تلقي مي‌شود و در درمان بيماري‌هاي پوستي مثل مخملك از آن استفاده مي‌شود.

رنگ آبي را داراي خاصيت آرامبخشي، آرام كنندگي و تسكين دهنده سيستم اعصاب می باشد: اين رنگ، مفرح و شادي آفرين است. آبي به عنوان رنگ سرد تلقي مي‌شود و به لحاظ خاصيت ضد اضطرابي و آرام بخش در درمان بي‌خوابي مفيد و موثر است. رنگ آبي نماد دريا، ‌آسمان، ‌روشنايي است و در تعادل روح و روان نقش به سزايي دارد استفاده از رنگ‌هاي زرد و صورتي را براي اتاق نشمين،‌ رنگ‌هاي شادي‌آور را براي فضاي دكوراسيون منزل و رنگ‌هاي قرمز، ‌زرد و ‌نارنجي را در وسايل بازي و پوشاك كودكان توصيه كرد.
نوجوانان! رنگ مناسب انتخاب کنید

رنگ های گوناگون در زندگی انسان ها تأثیرات فراوانی ایجاد می کنند. رنگ قرمز عموما توجه ما را به خطرها جلب میکند، رنگ سبز سبب القای حس شادی می شود ودریک اتاق تاریک حس ترس را برای ما ایجاد میکند در روان شناسی مبحثی به نام روان شناسی رنگ ها وجود دارد که مطالعه تاثیر رنگ ها بر رفتار و خلق وخوی افراد را شامل می شود . در این مبحث عنوان می شود که چه رنگی چه تاثیری بر افراد دارد و چگونه می تواند احساسات خاصی از او را برانگیزد. همه افراد بنابر دلایل شناختی و احساسی، رنگی خاص را دوست دارند واین علاقه بر اساس نوع شخصیت و تجلیات درونی آنها به وجود می آید که البته در فرهنگ های گوناگون این رنگ ها معانی متفاوتی دارند .
انتخاب رنگ های مناسب و متناسب با شخصیت نوجوان و ایجاد هماهنگی میان این رنگ ها می تواند عاملی برای کاهش افسردگی و ایجاد نشاط در نوجوانان باشد و به همین دلیل است که هنگام بروز مشکلات روحی و روانی در نوجوانان رنگ درمانی یکی از راه های درمانی است و چه به صورت روش تکمیلی و چه به عنوان روش مستقل کاربرد دارد زیرا رنگ ها در رشد جسمانی و عاطفی کودکان نوجوانان و جوانان بسیار موثرند . برای مثال، از روی رنگ نقاشی و طرز لباس پوشیدن کودکان و نوجوانان می توان به ویژگی های شخصیتی آنها پی برد حتی نوع چیدمان دکوراسیون اتاق و انتخاب رنگ ها در این روش اهمیت بسیاری دارد .
مبنای انتخاب رنگ مناسب در نوجوانان
این موضوع کاملا نسبی است و در افراد گوناگون متفاوت است . روان شناسان معتقدند که افراد شاد ، اغلب رنگ های شاد و پرنشاط را انتخاب می کنند و افراد افسرده بیشتر به رنگ های تیره تمایل دارند و این شخصیت و خلق و خوی نوجوان است که تعیین می کند رنگ مناسب او چه رنگی است و کدام رنگ چه تاثیری در نوجوان دارد.
برای مثال رنگ زرد ، ذهن را باز می کند واستفاد از این رنگ در لباس و چیدمان دکوراسیون اتاق موجب می شود دیگران نقطه نظر شما را بفهمند .
رنگ طلایی افزایش نیرو و تحریک احساسات را به دنبال دارد و حس سرزندگی و رضایت مندی را در فرد به وجود می آورد .
نوجوانان پر انرژی اغلب به سراغ رنگ نارنجی می روند . از خواص این رنگ می توان به بالا بردن اعتماد به نفس ، ایجاد شهامت و نشاط و رفع کسالت در فرد اشاره کرد . به همین دلیل است که بسیاری از روان شناسان توصیه می کنند اگر در جلد کردن کتاب های درسی از این رنگ استفاده شود انگیزه درس خواندن در دانش آموز بالا می رود . قرمز رنگی است که حس عشق و دوست داشتن را القا می کند وبه نوجوان قدرت حرف زدن می دهد . بنفش حس خیال پردازی و قدرت را افزایش می دهد و می تواند مکملی برای خوش بینی ها وکاهش شک و تردید باشد . اثر آرام بخش رنگ آبی نیز موجب می شود برنامه ها و افکار مغشوش از ذهن فرد خارج شود حتی درس خواندن در اتاق تاریک با رنگ آبی تاثیر زیادی در افزایش فهم و یادگیری دارد در عین حال وقتی عصبی و مضطرب هستید می توانید با قرارگرفتن در یک اتاق با نور آبی به وضعیت عادی برگردید .
از خواص رنگ سبز این است که موجب توازن و تعادل در شخصیت نوجوان می شود
 رنگ سفید ، قدرت تحلیل را افزایش می دهد . نوجوانان علاقه زیادی به رنگ قهوه ای دارند زیرا در بالا بردن سطح هوشیاری آنها نقش مهمی ایفا می کند .هر چند که استفاده از رنگ سیاه مطلق ممکن است موجب افسردگی شود اما استفاده از این رنگ در کنار رنگ های متناسب با آن (مثل آبی ) تمرکز حواس را چند برابر می کند . به همین دلیل است که فکر کردن و به نتیجه رسیدن دراتاق تاریک بهترین گزینه محسوب می شود.
نوجوانان بیشتر چه رنگ هایی را می پسندند؟
بیشتر نوجوانان رنگ های شاد را دوست دارند و در لباس و وسایل خود از این رنگ ها استفاده می کنند .در رنگ درمانی بسته به نتایج روانکاوی رنگ های انتخابی پزشک معالج در لباس و وسایل نوجوانان به کار برده می شود. به طور معمول نوجوانان بر اساس عقاید و افکار خود رنگ های مورد علاقه شان را انتخاب می کنند واگر این انتخاب ها درست انجام شود به سلامت روان آنها منجر خواهد شد . برای مثال در پژوهش ها به اثبات رسیده که رنگ آبی به آرامش نوجوانان کمک می کند ورنگ های فسفری روحیه خشونت و تندخویی را در آنها ایجاد می کند.

رنگ های رنگین کمان شفا می بخشد

.                  

                       http://www.acsf.af/articlesHTML/partaw53.html 

http://forum.choogh.com/thread-3019/index.html 

                                                                                                             

                  

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط خاطره | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

نوشته های پیشین
2/19/2009 - 3/20/2009
پیوندها
رنگین کمان صلح 7....
رنگین کمان صلح 6...
رنگین کمان صلح
رنگین کمان صلح1...
رنگین کمان صلح 2...
سی قانون جهانی موفیقیت
کلاس کنکور
ذهن نیمه هوشیار (روانشناسی)
انرزی درمانی
معلومات در مورد ریکی،رنگ هاله،تجسم خلاق، راز...توسط ارام گروپ
The law of attraction
راز شاد زیستن
دنیای احمد ظاهر فقید
رنگین کمان صلح 4...
MODERN TALKING
احسان امان
Ali Haider
MODERN TALKING
RICCHI AND POVERI
NAZIA HASSAN
NAZIA
C.C.CATCH
KAL HO NAAHO
GLENN MEDEIROS
GLENN
ZAMFIR
BRYAN ADAMS
اهنگ عربی (اجرا کننده گروه تاجکی گلشن)
اهنگ از فلم افعانی... ( اهنگ هزاره گی ،پشتو، دری)
نغمه ( اهنگ های پشتو از کنسرت نغمه)
نغمه ( نوې پښتو سندری )
امید
اتن ملی افغانی
کمارسانو
الکا
NEDERLAND 24 uur/dag
wwi TV
AFGHAN PHONE BOOK
Nedreland Weer Online
Afghanistan Weather Online
BONEY M
freshta samah
freshta samah
اهنگ مذهبی
نازیه حسن
نازیه حسن
LEARN gimp 2.0
LIVE TV FROM INDIA
The Seven Spiritual Laws Of Success
NALBEKI TV --- اریانا
IRAN RADIO TV.COM
NAZIA
ارین خان
لتا
Lata Mangeshkar Intro 1 - SVOI - Grand Finale
AFGHAN PHONE Book
GIMP 2.6.8
اهنگ میهنی
شمیم
حیدر سلیم
Shakila
نغمه
Internent Speed Test
IRAN TV Radio
keyboard
Corel Video Studio Prox3
Fifa World Cup - Concert
Earth Justic
Toxics around us
رنگین کمان صلح 5...
احمد ولی ( اهنگهای میهنی )
محسون کرمزگل
Bollywood Today
Indian Songs
Indian new songs
Microsoft Security Essential
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM